Sony Xperia Z3 Plus - האזנה למוזיקה

background image

םיפדעומה

וא

ותרסה

הנממ

7

ךשמ

ןמזה

ףלחש

רישב

יחכונה

8

ףסוה

ריש

תמישרל

העמשה

9

ןווחמ

תומדקתה

-

רורג

תא

ןווחמה

וא

שקה

ךרואל

וקה

ידכ

ץירהל

המידק

וא

הרוחא

10

ךשמ

ןמזה

ללוכה

לש

רישה

יחכונה

11

רוזח

לע

לכ

םירישה

רותב

העמשהה

יחכונה

12

שקה

ידכ

רובעל

רישל

אבה

רותב

העמשהה

,

עג

העיגנ

הכורא

ידכ

ץירהל

המידק

ךותב

רישה

יחכונה

13

עמשה

ריש

וא

ההשה

ותוא

14

שקה

ידכ

רובעל

רישל

םדוקה

רותב

העמשהה

,

עג

העיגנ

הכורא

ידכ

ץירהל

הרוחא

ךותב

רישה

יחכונה

15

לעפה

ןפואב

יארקא

םיריש

רותב

הלעפהה

יחכונה

90

יהוז

תסריג

טנרטניא

לש

םוסרפ

הז

© .

ספדה

שומישל

יטרפ

דבלב

.

background image

ףד

החיתפה

לש

םושייה

'

הקיזומ

'

1

שקה

לע

הניפב

תינמיה

הנוילעה

ידכ

חותפל

תא

טירפת

םושייה

'

הקיזומ

'

2

לולג

הלעמ

וא

הטמ

ידכ

גיצהל

ןכות

3

עמשה

ריש

תועצמאב

םושייה

'

הקיזומ

'

4

עמשה

תא

לכ

םירישה

בצמב

'

הלעפה

תיארקא

'

5

הרזח

ךסמל

ןגנ

הקיזומה

ידכ

עימשהל

ריש

תועצמאב

םושייה

'

הקיזומ

'

1

ךסמב

ףד

החיתפ

,

שקה

לע

רחאלו

ןכמ

שפח

תא

שקהו

וילע

.

2

שקה

לע

.

3

רחב

תיירוגטק

הקיזומ

.

4

שקה

לע

ריש

ידכ

עימשהל

ותוא

.

ןכתיי

אלש

לכות

עימשהל

םיטירפ

םינגומה

תויוכזב

םירצוי

.

אדו

שיש

ךל

תא

תויוכזה

תושורדה

רובע

ןכותה

ובש

ךתנווכב

שמתשהל

.

ידכ

שפחל

טנרטניאב

עדימ

רושקה

רישל

רשאכ

ריש

עמשומ

םושייב

'

הקיזומ

,'

שקה

לע

תנומת

םובלאה

רחאלו

ןכמ

שקה

לע

דוע

אשונב

הז

.

םיבאשמ

םינווקמ

םירושקה

רישל

םילוכי

לולכל

ינוטרס

ואידיו

ב

-

YouTube™

,

םילימ

לש

םיריש

עדימו

לע

ןמאה

הידפיקיווב

.

תכירעל

יטרפ

הקיזומ

תדרוהלו

תנומת

םובלא

1

םושייב

'

הקיזומ

'

,

שקה

לע

תנומת

םובלאה

רחאלו

ןכמ

שקה

לע

ךורע

יטרפ

הקיזומ

.

2

ךורע

תא

עדימה

שרדנכ

.

3

ידכ

רידגהל

וא

דירוהל

תנומת

םובלא

,

שקה

לע

רחאלו

ןכמ

רחב

תורשפאב

.

4

םויסל

,

שקה

לע

רומש

.

ךתורשפאב

רידגהל

םג

הדרוה

תיטמוטוא

לש

תנומת

םובלא

ךותמ

טירפתה

'

הקיזומ

,'

עטקמב

'

תורדגה

.'

ידכ

ןנווכל

תא

תמצוע

לוקה

שקה

לע

שקמ

תמצוע

לוקה

הלעמל

וא

הטמל

.

ידכ

רעזמל

תא

םושייה

'

הקיזומ

'

רשאכ

ריש

עמשומ

,

שקה

לע

ידכ

רובעל

לא

ףד

החיתפ

.

םושייה

'

הקיזומ

'

ךישממ

לועפל

עקרב

.

ידכ

חותפל

תא

םושייה

'

הקיזומ

'

רשאכ

אוה

עימשמ

הקיזומ

עקרב

תעב

תעמשה

ריש

עקרב

,

רורג

תא

תרוש

בצמה

יפלכ

הטמ

שקהו

לע

םושיי

'

הקיזומ

.'

ןיפולחל

,

ךסמב

ףד

החיתפ

,

שקה

לע

זאו

שפח

תא

שקהו

וילע

.

91

יהוז

תסריג

טנרטניא

לש

םוסרפ

הז

© .

ספדה

שומישל

יטרפ

דבלב

.

background image

טירפת

הקיזומ

טירפת

'

הקיזומ

'

גיצמ

הריקס

לש

לכ

םירישה

ןקתהב

.

ןאכמ

ךתורשפאב

להנל

תא