Sony Xperia Z3 Plus - קבלת שיחות

background image

ךתורשפאבש

תוחדל

תא

החישה

ראשיהלו

ךסמב

יחכונה

.

ידכ

בישהל

החישל

תסנכנ

רשאכ

ךסמה

אל

ליעפ

רורג

תא

הנימי

.

ידכ

בישהל

החישל

תסנכנ

רשאכ

ךסמה

ליעפ

יוויחב

םדקומה

עיפומש

קלחב

ןוילעה

לש

ךסמה

,

שקה

לע

הנע

.

םוקמב

תונעל

החישל

,

ךתורשפאב

תשגל

ךסמ

לש

םושיי

ןופלטה

ישארה

לע

-

ידי

השקה

לע

קלחה

ןוילעה

לש

ןולח

יוויחה

םדקומה

.

תועצמאב

הטיש

וז

לכות

לבקל

תויורשפא

תופסונ

לוהינל

החישה

.

המגודל

,

ךתורשפאב

טילחהל

לע

תייחד

החישה

תועצמאב

העדוה

,

וא

ריבעהל

תא

החישה

ןובישמל

.

ידכ

תוחדל

החיש

תסנכנ

רשאכ

ךסמה

אל

ליעפ

רורג

תא

הלאמש

.

ידכ

תוחדל

החיש

תסנכנ

רשאכ

ךסמה

ליעפ

רשאכ

החיש

תסנכנ

,

יוויחב

םדקומה

עיפומש

קלחב

ןוילעה

לש

ךסמה

,

שקה

לע

החד

.

םוקמב

תוחדל

תא

החישה

,

ךתורשפאב

תשגל

ךסמ

לש

םושיי

ןופלטה

ישארה

לע

-

ידי

השקה

לע

ןולח

יוויחה

םדקומה

.

ךכ

לכות

לבקל

תויורשפא

תופסונ

לוהינל

החישה

.

המגודל

,

לכות

טילחהל

תוחדל

תא

החישה

םע

העדוה

וא

ריבעהל

תא

החישה

ןובישמל

.

ידכ

קיתשהל

תא

לוצלצה

לש

החיש

תסנכנ

תעב

תלבק

החישה

,

ץחל

לע

שקמ

תמצוע

לוקה

.

שומיש

ןובישמב

ךתורשפאב

שמתשהל

םושייב

ןובישמה

ןקתהב

ידכ

בישהל

תוחישל

רשאכ

התא

קוסע

וא

הרקמב

ץימחתש

החיש

.

לכות

ליעפהל

תא

תייצקנופ

ןובישמה

יטמוטואה

עובקלו

המכ

תוינש

שי

ןיתמהל

ינפל

תוחישהש

ונעיי

ןפואב

יטמוטוא

.

לכות

םג

בתנל

ןפואב

ינדי

תוחיש

ןובישמל

רשאכ

התא

קוסע

ךניאו

לוכי

בישהל

ןהל

.

ףסונב

,

לכות

תשגל

תועדוהל

וראשוהש

ןובישמב

תורישי

ןקתההמ

.

ינפל

שמתשתש

ןובישמב

,

ךילע

דילקהל

תעדוה

חיתפ

.

ידכ

טילקהל

תעדוה

חיתפ

רובע

ןובישמה

1

ךסמב

ףד

החיתפה

,

שקה

לע

.

2

תורדגה

<

החיש

<

ןובישמ

לש

Xperia™

<

תועדוה

החיתפ

שקהו

וילע

.

3

שקה

לע

טלקה

תעדוה

החיתפ

השדח

רחאלו

ןכמ

לעפ

םאתהב

תוארוהל

תוגצומה

לע

ךסמה

.

71

יהוז

תסריג

טנרטניא

לש

םוסרפ

הז

© .

ספדה

שומישל

יטרפ

דבלב

.

background image

ידכ

ליעפהל

הנעמ

יטמוטוא

1

ךסמב

ףד

החיתפה

,

שקה

לע

.

2

רתא

תא

טירפה

תורדגה

<

החיש

<

ןובישמ

לש

Xperia™

שקהו

וילע

.

3

רורג

תא

ןווחמה

דצלש

ןובישמ

הלאמש

.

םא

אל

רידגת

תייהשה

ןמז

רובע

הנעמ

יטמוטוא

תומישל

,

השעיי

שומיש

ךרעב

תרירב

לדחמה

.

ידכ

רידגהל

תייהשה

ןמז

הנעמל

יטמוטוא

1

ךסמב

ףד

החיתפה

,

שקה

לע

.

2

רתא

תא

טירפה

תורדגה

<

החיש

<

ןובישמ

לש

Xperia™

שקהו

וילע

.

3

שקה

לע

בשה

ירחא

.

4

ןווכ

תא

העשה

לע

-

ידי

הלילג

הלעמל

וא

הטמל

.

5

שקה

לע

עצוב

.

ידכ

ריבעהל

החיש

תסנכנ

ןובישמל

רשאכ

החיש

תסנכנ

,

שקה

לע

תויורשפא

הבוגת

רחאלו

ןכמ

רחב

החד

םע

ןובישמ

.

רשאכ

החיש

תסנכנ

,

לכות

םג

ןיתמהל

דע

תייהשהש

ןמזה

תרדגומה

שארמ

ףולחת

ידכ

ןובישמהש

לבקי

תא

החישה

ןפואב

יטמוטוא

.

ידכ

ןיזאהל

תועדוהל

ןובישמב

1

ךסמב

ףד

החיתפה

,

שקה

לע

.

2

תורדגה

<

החיש

<

ןובישמ

לש

Xperia™

<

תועדוה

שקהו

וילע

.

3

רחב

תא

העדוהה

תילוקה

ךנוצרבש

ןיזאהל

הל

.

ךתורשפאב

ןיזאהל

תועדוהל

ןובישמב

תורישי

ךותמ

ןמוי

תוחישה

לע

-

ידי

השקה

לע

.

תייחד

החיש

תועצמאב

תעדוה

טסקט

ךתורשפאב

תוחדל

החיש

תועצמאב

תעדוה

טסקט

.

רשאכ

םיחוד

החיש

תועצמאב

העדוה

וזכ

,

העדוהה

תחלשנ

תיטמוטוא

לא

רשקתמה

תנסחואמו

החישב

לש

םושייה

'

תועדוה

'

םע

שיא

רשקה

.

ךתורשפאב

רוחבל

ךותמ

רפסמ

תועדוה

תורדגומ

שארמ

תונימזה

ןקתהב

,

וא

רוציל

העדוה

השדח

.

ומכ

ןכ

ךתורשפאב

רוציל

תועדוה

תומאתומ

תישיא

ךלשמ

לע

-

ידי

תכירע

תועדוהה

תורדגומה

שארמ

.

ידכ

תוחדל

החיש

תועצמאב

תעדוה

טסקט

ךסמהשכ

וניא

ליעפ

1

רשאכ

העיגמ

החיש

תסנכנ

,

שקה

לע

תויורשפא

הבוגת

.

2

רחב

העדוה

תרדגומ

שארמ

וא

שקה

לע

בותכ

העדוה

השדח

.

ידכ

תוחדל

החיש

תועצמאב

תעדוה

טסקט

ךסמהשכ

ליעפ

1

תעב

תלבק

החיש

,

שקה

לע

ןולח

יוויחה

ובש

גצומ

רפסמ

ןופלטה

וא

םשה

לש

שיא

רשקה

.

2

שקה

לע

תויורשפא

הבוגת

.

3

רחב

העדוה

תרדגומ

שארמ

וא

שקה

לע

בותכ

העדוה

השדח

.

ידכ

תוחדל

החיש

היינש

תועצמאב

תעדוה

טסקט

1

רשאכ

התא

עמוש

םיפוצפצ

םירזוח

ךלהמב

החיש

,

שקה

לע

תויורשפא

הבוגת

.

2

רחב

העדוה

תרדגומ

שארמ

וא

שקה

לע

בותכ

העדוה

השדח

.

ידכ

ךורעל

תא

תעדוה

טסקטה

תשמשמה

תייחדל

החיש

1

ךסמב

ףד

החיתפ

,

שקה

לע

.

2

שפח

תא

תורדגה

<

החיש

<

החד

החיש

םע

העדוה

שקהו

וילע

.

3

שקה

לע

העדוהה

ךנוצרבש

ךורעל

עצבו

תא