Sony Xperia Z3 Plus - הגדרות עוצמת קול

background image

םייוויחו

,

ןכו

רובע

תלעפה

הקיזומ

ואדיוו

.

ידכ

ןנווכל

תא

תמצוע

ןוטגנירה

תועצמאב

שקמ

תמצוע

לוקה

שקה

לע

שקמ

תמצוע

לוקה

הלעמל

וא

הטמל

.

ידכ

ןנווכל

תא

תמצוע

לוקה

לש

תעמשה

הידמ

תועצמאב

שקמ

תמצוע

לוקה

תעב

תעמשה

הקיסומ

וא

הייפצ

ואדיווב

,

שקה

לע

שקמ

תמצוע

לוקה

הלעמל

וא

הטמל

םג

רשאכ

ךסמה

לוענ

.

ידכ

ליעפהל

בצמ

טטר

ץחל

לע

שקמ

תשלחה

וא

תרבגה

תמצוע

לוקה

דע

תעפוהל

למסה

.

ידכ

ןנווכל

תא

תומר

תמצוע

לוקה

1

ךסמב

ףד

החיתפ

,

שקה

לע

.

2

שפח

תא

תורדגה

<

לילצ

שקהו

וילע

.

3

רורג

תא

ינווחמ

תמצוע

לוקה

םמוקימל

יוצרה

.

לכות

םג

ץוחלל

לע

שקמ

תמצוע

לוקה

הלעמל

וא

הטמל

שיקהלו

לע

ידכ

ןנווכל

דרפנב

תא

תומר

תמצוע

לוקה

לש

לוצלצה

,

לש

תלעפה

הידמה

וא

לש

הארתהה

.

56

יהוז

תסריג

טנרטניא

לש

םוסרפ

הז

© .

ספדה

שומישל

יטרפ

דבלב

.

background image

ידכ

רידגהל

תא

ןקתהה

בצמל

טטר

רובע

תוחיש

תוסנכנ

1

ךסמב

ףד

החיתפ

,

שקה

לע

.

2

שפח

תא

תורדגה

<

לילצ

שקהו

וילע

.

3

שקה

לע

ןווחמה

לעפה

םג

טטר

רובע

תוחיש

ידכ

ליעפהל

תא

היצקנופה

.

ידכ

רידגהל

ןוטגניר

1

ךסמב

ףד

החיתפ

,

שקה

לע

.

2

שפח

תא

תורדגה

<

לילצ

<

לילצ

החיש

שקהו

וילע

.

3

רחב

תורשפא

ךותמ

המישרה

וא

שקה

לע

רחבו

ץבוק

הקיזומ

רמשנש

ןקתהב

.

4

ידכ

רשאל

,

שקה

לע

עצוב

.

ידכ

רוחבל

תא

לילצ

יוויחה

1

ךסמב

ףד

החיתפ

,

שקה

לע

.

2

שפח

תא

תורדגה

<

לילצ

<

לילצ

הארתה

שקהו

וילע

.

3

רחב

תורשפא

ךותמ

המישרה

וא

שקה

לע

רחבו

ץבוק

הקיזומ

רמשנש

ןקתהב

.

4

ידכ

רשאל

,

שקה

לע

עצוב

.

קלחל

םימושייהמ

שי

ילילצ

יוויח

םידחוימ

םהל

,

ךתורשפאבש

רוחבל

תורדגהמ

םושייה

.

ידכ

רשפאל

ילילצ

םישקמ

1

ךסמב

ףד

החיתפ

,

שקה

לע

.

2

שפח

תא

תורדגה

<

לילצ

<

םילילצ

םירחא

שקהו

וילע

.

3

שקה

לע

םינווחמה

ידכ

ליעפהל

וא

תיבשהל

תא

ילילצ

םישקמה

םינושה

םאתהב

ךרוצל

.

בצמ

אל

עירפהל

ךתורשפאב

רידגהל

תא

ןקתהה

בצמל

'

אל

עירפהל

'

טילחהלו

ןפואב

ינדי

המכ

ןמז

ןקתהה

ךלש

היהי

בצמב

'

אל

עירפהל

.'

ףסונב

,

ךתורשפאב

רידגהל

שארמ

ןפואב

יטמוטוא

תא

דעומה

ובש

ןקתהה

ךלש

היהי

בצמב

'

אל

עירפהל

.'

ידכ

ליעפהל

תא

בצמ

'

אנ

אל

עירפהל

'

1

תועצמאב

יתש

תועבצא

,

רורג

תא

תרוש

בצמה

הטמ

דע

ףוסה

ידכ

תשגל

ךסמל

תורדגהה

תוריהמה

.

2

שפח

תא

שקהו

וילע

.

3

רחב

תורשפא

,

רחאלו

ןכמ

שקה

לע

עצוב

.

ידכ

רובעל

תוריהמב

ןיב

םיבצמה

'

אנ

אל

עירפהל

'/'

טטר

'/'

לילצ

'

1

שקה

לע

שקמ

תמצוע

לוקה

הלעמל

וא

הטמל

דע

ש

-

,

וא

עיפוי

.

2

שקה

לע

,

וא

ידכ

רובעל

תוריהמב

ןיב

בצמ

טטר

/

לילצ

.

ידכ

ליעפהל

תא

בצמ

'

אנ

אל

עירפהל

,'

ץחל

לע

שקמ

תתחפה

תמצוע

לוקה

בצמב

טטר

.

ידכ

ןמזתל

יחוורמ

ןמז

בצמל

'

אנ

אל

עירפהל

'

1

ךסמב

ףד

החיתפ

,

שקה

לע

.

2

רתא

תא

תורדגה

<

לילצ

<

אנ

אל

עירפהל

<

םיללכ

םייטמוטוא

שקהו

וילע

.

3

רחב

תא

ןמזה

וא

עוריאה

ןומזתל

בצמל

'

אנ

אל

עירפהל

,'

וא

ףסוה

ללכ

שדח

.

4

ןזה

תא

םש

ללכה

שורדה

רחאלו

ןכמ

שקה

לע

רושיא

.

5

רתא

תא

תורשפאה

םימי

שקהו

הילע

,

רחאלו

ןכמ

ןמס

תא

תובית

ןומיסה

לש

םימיה