Sony Xperia Z3 Plus - הגדרות מסך

background image

םינווחמה

םמוקימל

יוצרה

ידכ

ןנווכל

תא

ןוזיא

ןבלה

.

ידכ

ריזחהל

תא

תרדגה

ןוזיא

ןבלה

יכרעל

תרירב

לדחמ

הלש

,

שקה

לע

<

יכרע

תרירב

לדחמ

.

תרקב

הרואת

תירוחא

המכח

תרקב

הרואתה

תירוחאה

המכחה

הריאשמ

תא

ךסמה

לעפומ

לכ

התא

קיזחמ

תא

ןקתהה

ךדיב

.

רחאל

חינתש

תא

ןקתהה

,

ךסמה

הבכי

םאתהב

תרדגהל

בצמ

הנישה

ךלש

.

ידכ

ליעפהל

וא

תיבשהל

תא

תייצקנופ

תרקב

הרואתה

תירוחאה

המכחה

1

ךסמב

ףד

החיתפ

,

שקה

לע

.

2

שפח

תא

תורדגה

<

הגוצת

<

תרקב

הרואת

המכח

שקהו

וילע

.

3

שקה

לע

ןווחמה

ידכ

ליעפהל

וא

תיבשהל

תא

היצקנופה

.

58

יהוז

תסריג

טנרטניא

לש

םוסרפ

הז

© .

ספדה

שומישל

יטרפ

דבלב

.

background image

בצמ

הפפכ

תועצמאב

בצמ

הפפכ

,

לכות

שובלל

תופפכ

ןיידעו

טוונל

ךסמב

ןקתהה

.

רשאכ

שמתשת

בצמב

הפפכ

,

תעבט

ןמס

עיפות

לע

רוזא

ךסמה

ובש

םשרנ

עגמ

.

ידכ

ליעפהל

בצמ

הפפכ

1

ךסמב

ףד

החיתפ

,

שקה

לע

<

תורדגה

<

הגוצת

<

בצמ

הפפכ

.

2

שקה

לע

ןווחמה

ידכ

ליעפהל

היצקנופ

וז

.

תושיגרה

היולת

לדוגב

רוזא

עגמה

ןיב

ךסמה

עבצאל

הסוכמה

הפפכ

הבש

התא

שמתשמ

טווינל

לע

ךסמה

.

תדמצה

ךסמ

שמתשה

תדמצהב

ךסמ

ידכ

עובקל

ןקתההש

גיצי

קר

תא

ךסמה

לש

םושיי

יפיצפס

.

המגודל

,

םא

התא

קחשמ

קחשמב

תועטבו

עגונ

שקמב

טווינה

'

ףד

החיתפה

,'

תנוכת

תדמצה

ךסמה

תענומ

תא

רועזמ

ךסמה

לש

םושיי

קחשמה

ליעפה

.

לכות

םג

שמתשהל

הנוכתב

וז

רשאכ

ליאשת

תא

ןקתהה

םדאל

רחא

ידכ

תושקהל

וילע

תשגל

רתויל

םושיימ

דחא

.

המגודל

,

לכות

ליאשהל

תא

ןקתהה

והשימל

ידכ

םלציש

הנומת

דימצהלו

תא

ךסמה

םושייל

המלצמה

,

ידכ

אוהש

אל

לכוי

שמתשהל

תולקב

םימושייב

םירחא

,

ומכ

אוד

"

ל

.

תדמצה

ךסמ

איה

אל

תנוכת

החטבא

איהו

אל

תענומ

ןיטולחל

םישמתשממ

םירחא

לטבל

תא

הדמצהה

לש

ךסמ

תשגלו

ןקתהל

ךלש

.

ידכ

ןגהל

לע

םינותנה

ךלש

,

ךילע

רידגהל

תא

ןקתהה

שקבל

דוק

PIN

תליענל

ךסמ

,

המסיס

וא

תינבת

ידכ

והשימש

לכוי

לטבל

תא

תדמצה

ךסמה

.

ידכ

ליעפהל

וא

תיבשהל

תדמצה

ךסמ

1

ךסמב

ףד

החיתפ

,

שקה

לע

.

2

שפח

תא

תורדגה

<

ךסמ

הליענ

החטבאו

<

תציענ

ךסמ

שקהו

וילע

.

3

שקה

לע

ןווחמה

ידכ

ליעפהל

וא

תיבשהל

תא

היצקנופה

.

4

םא

תלעפה

תדמצה

ךסמ

,

ךתורשפאב

שיקהל

לע

ןווחמה

לענ

רישכמ

ןמזב

לוטיב

הדמצה

ידכ

ליעפהל

וא

תיבשהל

תא

תייצקנופ

החטבא

תפסונ

וז

,

םאתהב

ךרוצל

.

תינבת

לוטיב

הליענ

,

דוק

PIN

וא

המסיס

םניא

םייחרכה

ידכ

תדמצהש

ךסמ

לעפת

.

ידכ

דימצהל

ךסמ

1

אדו

תדמצהש

ךסמ

תלעפומ

ןקתהב

ךלש

.

2

חתפ

םושיי

רובעו

ךסמל

ךנוצרבש

דימצהל

.

3

שקה

לע

.

4

ידכ

גיצהל

תא

למס

תדמצה

ךסמה

,

קלחה

יפלכ

הלעמ

.

5

שקה

לע

.

6

ןולחב

עיפומש

,

שקה

לע

יתנבה

.

ידכ

לטבל

הדמצה

לש

ךסמ

ךמסמב

דמצומה

,

עג

העיגנ

הכורא

ב

-

דע

לוטיבל

תדמצה

ךסמה

.

םא

תרחב

תורשפא

החטבא

רשאכ

תלעפה

תא

תייצקנופ

תדמצה

ךסמה

,

ךרטצת

ןיזהל

תא

תינבתה

,

דוק

ה

-

PIN

וא

המסיסה

ידכ

לטבל

תא

תליענ

ןקתהה

קרו

רחאל

ןכמ

תדמצה

ךסמה

לטובת

.

תורדגה

םושיי

קלח