Sony Xperia Z3 Plus - Volání

background image

Volání

Volání

Hovor lze uskutečnit ručním zadáním telefonního čísla, výběrem čísla uloženého

v seznamu kontaktů v zařízení nebo ťuknutím na telefonní číslo v seznamu volání. Můžete

rovněž použít funkci chytrého vytáčení k rychlému nalezení čísel ze seznamu kontaktů

a seznamů volání tím, že zadáte část jména nebo čísla kontaktu a vyberete požadovanou

položku z nabídnutého seznamu. K videohovorům můžete využít aplikaci Hangouts™ pro

textové, hlasové a video konverzace.

1

Zobrazení dalších možností

2

Smazání čísla

3

Číselník

4

Tlačítko volání

Otevření telefonního číselníku

1

Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .

2

Najděte položku a ťukněte na ni.

3

Pokud se číselník neobjeví, ťukněte na tlačítko .

Vytočení telefonního čísla

1

Na obrazovce

Plocha ťukněte na ikonu .

2

Najděte položku a ťukněte na ni.

3

Je-li zobrazen seznam hovorů, ťuknutím na tlačítko otevřete číselník.

4

Zadejte telefonní číslo a ťukněte na položku .

Chcete-li vymazat chybně vložené číslo, ťukněte na tlačítko

.

Uskutečnění hovoru pomocí chytrého vytáčení

1

Otevřete telefonní číselník.

2

Zadejte písmena nebo číslice odpovídající kontaktu, který chcete zavolat. Při

zadání každého písmena nebo číslice se zobrazí seznam možných shod.

3

Ťukněte na kontakt, který chcete volat.

Uskutečnění mezinárodního hovoru

1

Otevřete telefonní číselník.

2

Dotkněte se tlačítka 0 a podržte je stisknuté, dokud se nezobrazí znaménko +.

3

Zadejte směrové číslo země, směrové číslo oblasti (bez úvodních nul) a telefonní

číslo. Potom ťukněte na tlačítko .

76

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

Přidání čísla přímé volby na plochu

1

Dotkněte se prázdného místa na obrazovce

Plocha a podržte je, dokud zařízení

nezavibruje a nezobrazí se nabídka přizpůsobení.

2

V nabídce přizpůsobení ťukněte na možnost

Widgety > Zkratky.

3

V seznamu aplikací vyberte možnost

Přímá volba.

4

Vyberte kontakt a číslo, které chcete pro zkratku přímé volby použít.

Zobrazení nebo skrytí vašeho telefonního čísla

Můžete zvolit, zda se má na zařízení osob, jimž voláte, zobrazovat vaše telefonní číslo.

Zobrazení nebo skrytí vašeho telefonního čísla

1

Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu .

2

Ťukněte na položky

Nastavení > Hovor > Další nastavení > ID volajícího.