Sony Xperia Z3 Plus - Používání seznamu volání

background image

Používání seznamu volání

V seznamu volání můžete zobrazit zmeškané hovory , přijaté hovory a volaná čísla

.

Otevření seznamu volání

1

Na obrazovce

Plocha ťukněte na ikonu .

2

Najděte položku a ťukněte na ni.

79

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

Zobrazení zmeškaných hovorů

1

Pokud máte zmeškaný hovor, ve stavovém řádku se zobrazí ikona . Přetáhněte

stavový řádek směrem dolů.

2

Ťukněte na možnost

Zmeškaný hovor.

Volání na číslo ze seznamu volání

1

Na obrazovce

Plocha ťukněte na ikonu .

2

Najděte položku a ťukněte na ni. Zobrazí se seznam volání.

3

Chcete-li na některé číslo v seznamu volání přímo zavolat, ťukněte na položku

vedle čísla. Chcete-li číslo před vytočením upravit, dlouze ho stiskněte a pak

ťukněte na možnost

Před voláním upravit číslo.

Přidání čísla ze seznamu volání mezi kontakty

1

Na obrazovce

Plocha ťukněte na ikonu .

2

Najděte položku a ťukněte na ni.

3

Ťukněte na číslo v seznamu volání a vyberte možnost

Vytvořit nový kontakt nebo

Přidat ke kontaktu.

4

Upravte informace o kontaktu a ťukněte na položku

ULOŽIT.

Zobrazení možností seznamu volání

V otevřeném seznamu volání ťukněte na tlačítko .

Pomocí výše uvedených pokynů můžete také zobrazit obecná nastavení hovorů.