Sony Xperia Z3 Plus - Početni ekran

background image

Početni ekran

Početni ekran predstavlja polaznu tačku za korištenje uređaja. Sličan je radnoj površini na

ekranu računara. Početni ekran može imati do dvadeset okna, koja se šire dalje od

uobičajene širine ekrana. Broj okna Početnog ekrana prikazan je nizom tačaka u donjem

dijelu Početnog ekrana. Naglašena tačka pokazuje okno koje se trenutno prikazuje.

23

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

1

Dobro došli u kontrolu Xperia™ - dodirnite da biste otvorili kontrolu i odabrali zadatak poput kopiranja

sadržaja s vašeg starog uređaja ili postavljanja usluga za Xperia™

2

Tačkice - predstavljaju broj okvira početnog ekrana

Za odlazak na početni ekran

Pritisnite .

Pretraživanje početnog ekrana

Okna Početnog ekrana

Možete dodavati nova okna na Početni ekran (maksimalno dvadeset okna) i brisati okna.

Također možete postaviti okno koje želite koristiti kao glavno okno Početnog ekrana.

Postavljanje okna kao glavnog okna Početnog ekrana

1

Dodirnite i držite bilo koje područje na početnom ekranu dok uređaj ne počne

vibrirati.

2

Listajte ulijevo ili udesno kako biste došli do okna koje želite postaviti kao glavno

okno Početnog ekrana, a zatim kucnite u gornjem lijevom uglu ekrana.

Kada je omogućena usluga Google pretraživanje i sada, okno sasvim lijevo je rezervirano za tu

uslugu i glavno okno početnog ekrana nije moguće mijenjati. Više informacija potražite u

odjeljku

Google Pretraživanje i sada

na stranici 135.

24

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Dodavanje okna na početni ekran

1

Dodirnite i držite bilo koje područje na početnom ekranu dok uređaj ne počne

vibrirati.

2

Listajte okna udesno ili ulijevo do kraja, a zatim kucnite .

Kada je omogućena usluga Google pretraživanje i sada, okno sasvim lijevo je rezervirano za tu

uslugu i nije moguće dodavati okna slijeva. Više informacija potražite u odjeljku

Google

Pretraživanje i sada

na stranici 135.

Za brisanje pana sa početnog ekrana

1

Dodirnite i držite bilo koje područje na početnom ekranu dok uređaj ne zavibrira.

2

Listajte lijevo ili desno da pretražite okvir koji želite izbrisati, zatim kucnite na u

gornjem desnom uglu okna.

Postavke početnog ekrana

Onemogućavanje ili deinstaliranje aplikacije s početnog ekrana

Onemogućavanjem unaprijed instalirane aplikacije brišu se svi podaci, ali se aplikacija može

ponovo omogućiti u opcijama

Postavke > Aplikacije. Potpuno se mogu deinstalirati samo

aplikacije koje su preuzete.

1

Dodirnite i držite bilo koje područje na početnom ekranu dok uređaj ne počne

vibrirati.

2

Listajte ulijevo ili udesno kako biste pretraživali okna. Sve aplikacije koje se mogu

onemogućiti ili deinstalirati su označene sa .

3

Kucnite relevantnu aplikaciju, a zatim kucnite

ONEMOGUĆITI ukoliko je aplikacija

bila unaprijed instalirana na uređaju ili

U redu ako je aplikacija bila preuzeta i željeli

biste je deinstalirati.

Prilagođavanje veličine ikona na početnom ekranu

1

Dodirnite i držite bilo koje područje na početnom ekranu dok uređaj ne počne

vibrirati, zatim kucnite .

2

Kucnite

Veličina ikone, a zatim odaberite opciju.