Sony Xperia Z3 Plus - Ekran aplikacija

background image

Ekran aplikacija

Ekran aplikacija, koji otvorite iz Početnog ekrana sadrži aplikacije koje dolaze unaprijed

instalirane na uređaju kao i aplikacije koje preuzimate.

Prikazivanje svih aplikacija na Ekranu aplikacija

1

Iz vašeg početnog ekrana, kucnite na .

2

Listajte ulijevo ili udesno na Ekranu aplikacija.

Omogućavanje ili onemogućavanje spiskova preporučenih aplikacija

Kada prvi put pristupite spisku aplikacija, imat ćete opciju da omogućite ili onemogućite

spiskove preporučenih aplikacija. Tu funkciju možete omogućiti ili onemogućiti i kasnije

izvršavanjem koraka navedenih ispod:

1

Dodirnite i držite bilo koje područje na početnom ekranu dok uređaj ne počne

vibrirati, a zatim kucnite .

2

Kucnite klizač

Preporuke za aplikacije.

Otvaranje aplikacije s Ekrana aplikacija

Kad je ekran aplikacije otvoren listajte ulijevo ili udesno kako biste pronašli

aplikaciju, a zatim kucnite aplikaciju.

Traženje aplikacije iz ekrana aplikacija

1

Dok je otvoren ekran aplikacija, kucnite

Pretraži aplikacije ili jednostavno prstom

prevucite dolje na ekranu aplikacija ili početnom ekranu.

2

Unesite naziv aplikacije koju želite potražiti.

27

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Organiziranje aplikacija na Ekranu aplikacija

1

Kada je otvoren ekran aplikacije, kucnite .

2

Kucnite

Sortiraj aplikacije, a zatim odaberite opciju.

Dodavanje prečice aplikacije na Početni ekran

1

Na ekranu aplikacija dodirnite i držite ikonu aplikacije dok uređaj ne zavibrira, a

zatim ikonu povucite na vrh ekrana. Otvara se Početni ekran.

2

Povucite ikonu na željenu lokaciju na Početnom ekranu, a zatim je pustite.

Premještanje aplikacije na ekran aplikacije

1

Dok je otvoren ekran aplikacija, kucnite .

2

Provjerite da li je odabrano

Po vlastitom redoslijedu u opciji Sortiraj aplikacije.

3

Dodirnite i držite aplikaciju dok uređaj ne počne vibrirati, a zatim je povucite na

novu lokaciju.

Onemogućavanje ili deinstaliranje aplikacije s ekrana aplikacija

Onemogućavanjem unaprijed instalirane aplikacije brišu se svi podaci, ali se aplikacija može

ponovo omogućiti u opcijama

Postavke > Aplikacije. Potpuno se mogu deinstalirati samo

aplikacije koje su preuzete.

1

Dodirnite i držite bilo koje područje na početnom ekranu aplikacije dok uređaj ne

počne vibrirati. Sve aplikacije koje se mogu onemogućiti ili deinstalirati su zatim

označene sa .

2

Kucnite relevantnu aplikaciju, a zatim kucnite

ONEMOGUĆITI ukoliko je aplikacija

bila unaprijed instalirana na uređaju ili

U redu ako je aplikacija bila preuzeta i željeli

biste je deinstalirati.