Sony Xperia Z3 Plus - Sat

background image

Sat

Možete postaviti jedan ili više alarma i koristiti bilo koju zvučnu datoteku sačuvanu na

uređaju kao signal alarma. Alarm se neće oglasiti ako je uređaj isključen.
Prikazani format vremena alarma isti je kao format koji odaberete za opće postavke

vremena, npr. 12-satni ili 24-satni.

1

Pristupanje kartici alarmâ

2

Pristupanje kartici svjetskog sata

3

Pristupanje kartici štoperice

4

Pristupanje kartici tajmera

5

Prikaz opcija za trenutnu karticu

6

Otvaranje postavki za datum i vrijeme

7

Uključivanje ili isključivanje alarma

8

Dodavanje novog alarma

141

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Postavljanje novog alarma

1

Na početnom ekranu kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Sat.

3

Kucnite .

4

Kucnite

Vrijeme i odaberite željenu vrijednost.

5

Kucnite

U redu.

6

Ako želite, uredite ostale postavke alarma.

7

Kucnite

Sačuvati.

Za odlaganje alarma kada se oglasi

Kucnite na

Odložiti.

Isključivanje alarma kada se oglasi

Povucite udesno.

Da biste isključili odloženi alarm, možete dva puta kucnuti statusnu traku kako biste otvorili

ploču s obavještenja i zatim kucnuti .

Uređivanje postojećeg alarma

1

Pronađite i kucnite

Sat, a zatim kucnite alarm koji želite urediti.

2

Načinite željene izmjene.

3

Kucnite

Sačuvati.

Uključivanje ili isključivanje alarma

Pronađite i kucnite

Sat, a zatim kucnite klizač za alarm koji želite uključiti ili

isključiti.

Brisanje alarma

1

Pronađite i kucnite

Sat, a zatim dodirnite i držite alarm koji želite izbrisati.

2

Kucnite

Izbrisati alarm, a zatim kucnite Da.

Postavljanje zvuka za alarm

1

Pronađite i kucnite

Sat, a zatim kucnite alarm koji želite urediti.

2

Kucnite

Zvuk alarma i odaberite opciju ili kucnite i odaberite muzičku datoteku.

3

Kucnite

Gotovo, a zatim kucnite Sačuvati.

Više informacija o načinu podešavanja nivoa jačine zvuka za alarme potražite u odjeljku

Postavke jačine zvuka

na stranici 60.

Podešavanje nivoa jačine zvuka za alarm

1

Pronađite i kucnite

Sat, a zatim kucnite alarm koji želite urediti.

2

Povucite klizač za jačinu zvuka pod stavkom

Jačina zvuka alarma u željeni

položaj.

3

Kucnite

Sačuvati.

Postavljanje ponavljajućeg alarma

1

Pronađite i kucnite

Sat, a zatim kucnite alarm koji želite urediti.

2

Kucnite

Ponoviti.

3

Označite okvire za izbor za relevantne dane i zatim kucnite

U redu.

4

Kucnite

Sačuvati.

Aktiviranje funkcije vibriranja za alarm

1

Pronađite i kucnite

Sat, a zatim kucnite alarm koji želite urediti.

2

Kucnite klizač

Vibracija kako biste omogućili ili onemogućili funkciju.

3

Kucnite

Sačuvati.

142

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Definiranje ponašanja tipki sa strane uređaja

1

Pronađite i kucnite

Sat, a zatim odaberite alarm koji želite urediti.

2

Kucnite

Ponašanje tipki sa strane, a zatim odaberite željeno ponašanje tipki sa

strane koje se pritišću dok traje alarm.

3

Kucnite

Sačuvati.

143

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.