Sony Xperia Z3 Plus - Kalendar

background image

Kalendar

Aplikaciju Kalendar koristite kako biste upravljali svojim rasporedom vremena. Ako ste se

prijavili na jedan ili nekoliko računa na mreži koji obuhvataju kalendare i sinhronizirali

uređaj s njima, na primjer svoj Google™ račun ili račun Xperia™ s računom Facebook,

događaji u kalendaru s tih računa pojavljivat će se i u aplikaciji Kalendar. Možete odabrati

koje kalendare želite integrirati u kombinirani prikaz Kalendara.
Kada se približi vrijeme obaveze, uređaj reproducira zvuk obavještenja kako bi vas

podsjetio na datu obavezu. Također, se pojavljuje na statusnoj traci.

1

Odaberite način prikaza i kalendare koje želite prikazati

2

Vratite se na trenutni datum

3

Pristupite postavkama i drugim opcijama

4

Listajte ulijevo ili udesno radi bržeg pretraživanja

5

Odabrani datum

6

Dnevni raspored za odabrani dan

7

Dodajte događaj u kalendaru

Kreiranje događaja u kalendaru

1

Na ekranu Početni ekran kucnite , a zatim kucnite

Kalendar.

2

Kucnite .

3

Ako ste sinhronizirali kalendar s jednim ili više računa, odaberite račun kojem želite

dodati ovaj događaj. Ako želite dodati samo ovaj događaj na uređaj, kucnite

Kalendar uređaja.

4

Unesite ili odaberite željene informacije i dodajte učesnike u događaju.

5

Da biste sačuvali događaj i poslali pozivnice, kucnite

Sačuvati.

Prikaz događaja u kalendaru

1

Na ekranu Početni ekran kucnite , a zatim kucnite

Kalendar.

2

Kucnite događaj koji želite prikazati.

Prikazivanje višestrukih kalendara

1

Iz Početni ekran, kucnite , a zatim pronađite i kucnite

Kalendar.

2

Kucnite , a zatim označite okvire za izbor za kalendare koje želite prikazati.

Zumiranje prikaza kalendara

Kada je odabran prikaz

Sedmica ili Dan, primaknite prste na ekranu kako biste

povećali prikaz.

140

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Prikaz državnih praznika u aplikaciji Kalendar

1

Na ekranu Početni ekran kucnite , a zatim kucnite

Kalendar.

2

Kucnite , a zatim kucnite

Postavke.

3

Kucnite

Državni praznici.

4

Odaberite opciju ili kombinaciju opcija, a zatim kucnite

OK.

Prikaz rođendana u aplikaciji Kalendar

1

Na ekranu Početni ekran kucnite , a zatim kucnite

Kalendar.

2

Kucnite , a zatim kucnite

Postavke > Rođendani.

3

Povucite klizač pored

Rođendani udesno.

Prikaz vremenske prognoze u aplikaciji Kalendar

1

Na ekranu Početni ekran kucnite , a zatim kucnite

Kalendar.

2

Kucnite , a zatim kucnite

Postavke.

3

Kucnite

Vremenska prognoza, a zatim povucite udesno klizač pored stavke

Vremenska prognoza.

4

Ako su omogućenje usluge otkrivanja lokacije, kucnite

Matična lokacija, a zatim

pretražite grad koji želite dodati.

Za više informacija o načinu omogućavanja usluga otkrivanja lokacije, pogledajte

Korištenje

usluga lociranja

na stranici 137.

Mijenjanje postavki vremenske prognoze u aplikaciji Kalendar

1

Na ekranu Početni ekran kucnite , a zatim kucnite

Kalendar.

2

Kucnite , a zatim kucnite

Postavke.

3

Kucnite

Vremenska prognoza.

4

Prilagodite postavke po želji.