Sony Xperia Z3 Plus - Pozivanje iz aplikacije Razmjena poruka

background image

Pozivanje iz aplikacije Razmjena poruka

Pozivanje pošiljaoca poruke

1

Na ekranu Početni ekran kucnite , a zatim pronađite i kucnite .

2

Kucnite razgovor, a zatim kucnite .

90

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Čuvanje broja pošiljaoca u stavci kontakta

1

Na ekranu

Početni ekran kucnite , a zatim pronađite i kucnite .

2

Kucnite ikonu pored broja telefona, a zatim kucnite

SAČUVAJ.

3

Odaberite postojeći kontakt ili kucnite

Kreirati novi kontakt.

4

Uredite informacije o kontaktu i kucnite

SAČUVAJ.