Sony Xperia Z3 Plus - Preuzimanje aplikacija iz drugih izvora

background image

Preuzimanje aplikacija iz drugih izvora

Kada je vaš uređaj postavljen tako da dozvoljava preuzimanja iz drugih izvora pored

usluge Google Play™, aplikacije možete preuzimati direktno s drugih web lokacija

poštivanjem relevantnih uputa za preuzimanje.

Instaliranjem aplikacija nepoznatog ili nepouzdanog porijekla uređaj se može oštetiti.

Preuzimajte samo aplikacije iz pouzdanih izvora. Obratite se pružatelju aplikacije ako imate

nekih pitanja ili razloga za zabrinutost.

Ako koristite uređaj s više korisnika, preuzimanja sa izvora koja nisu Google Play™ ima samo

vlasnik, odnosno primarni korisnik. Ako koristite uređaj s više korisnika, preuzimanja sa izvora

koja nisu Google Play™ ima samo vlasnik, odnosno primarni korisnik.

Omogućavanje ili onemogućavanje preuzimanja aplikacija iz drugih izvora

1

Na ekranu

Početni ekran kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Postavke > Zaključani ekran i sigurnost.

3

Kucnite klizač

Nepoznati izvori.

4

Kucnite

U redu.

Neke aplikacije možda trebaju pristupati podacima, postavkama i različitim funkcijama na

uređaju kako bi funkcionirale pravilno. Instalirajte aplikacije i dajite dozvole samo onim

aplikacijama koje smatrate pouzdanima. Dozvole dodijeljene preuzetoj aplikaciji možete

prikazati i promijeniti njihov status kucanjem na aplikaciju u opcijama

Postavke > Aplikacije.

49

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.