Sony Xperia Z3 Plus - Višestruki pozivi

background image

Višestruki pozivi

Ako imate aktiviranu funkciju poziva na čekanju, možete upravljati višestrukim pozivima u

isto vrijeme. Kada je ta funkcija aktivirana, bit ćete obaviješteni bipom ako primite drugi

poziv.

Mobilni podaci nisu dostupni za vrijeme poziva. Aplikacije kao što su e-pošta, internet i

društveno umrežavanje će raditi ako se povežete na Wi-Fi mrežu.

Aktiviranje ili deaktiviranje poziva na čekanju

1

Na ekranu

Početni ekran kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Postavke > Poziv > Dodatne postavke.

3

Da biste aktivirali ili deaktivirali poziv na čeknju, kucnite

Poziv na čekanju.

Odgovaranje na drugi poziv i stavljanje poziva u toku na čekanje

1

Kada čujete ponovljene bipove tokom poziva, povucite udesno.

2

Kucnite

Stavi poziv na čekanje.

Odbijanje drugog poziva

Kada čujete ponovljene bipove tokom poziva, povucite ulijevo.

80

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Upućivanje drugog poziva

1

Za vrijeme poziva koji je u toku, kucnite . Prikazat će se registar poziva.

2

Kucnite kako biste prikazali brojčanu tastaturu.

3

Unesite broj primatelja i kucnite . Prvi poziv je stavljen na čekanje.

Prebacivanje između višestrukih poziva

Da biste se prebacili na drugi poziv i stavili trenutni poziv na čekanje, kucnite

Na

čekanju.