Sony Xperia Z3 Plus - Upućivanje poziva

background image

Upućivanje poziva

Poziv možete uputiti ručnim biranjem telefonskog broja, kucanjem na broj koji je sačuvan

na listi kontakata ili kucanjem na broj telefona u registra poziva. Također možete koristiti

funkciju pametnog biranja da brzo pronađete brojeve na spisku kontakata i u registrima

poziva unošenjem dijela broja ili imena kontakta i biranjem nekog od prijedloga koji se

prikažu. Da biste uputili video poziv, možete koristiti aplikaciju Hangouts™ za razmjenu

trenutnih poruka i video razgovore na uređaju.

1

Prikaz više opcija

2

Brisanje broja

3

Brojčana tastatura

4

Dugme za pozivanje

Otvaranje brojčane tastature

1

Na ekranu Početni ekran kucnite .

2

Pronađite i kucnite .

3

Ako se brojčana tastatura ne prikaže, kucnite .

Pozivanje telefonskog broja

1

Na ekranu

Početni ekran kucnite .

2

Pronađite i kucnite .

3

Ako se prikaže registar poziva, kucnite da prikažete brojčanu tastaturu.

4

Unesite broj telefona i kucnite .

Da biste izbrisali broj koji ste unijeli greškom, kucnite

.

Upućivanje poziva korištenjem funkcije pametnog biranja

1

Otvorite brojčanu tastaturu.

2

Unesite slova ili brojeve koji odgovaraju kontaktu kojeg želite pozvati. Dok unosite

svako slovo ili broj, pojavljuje se lista mogućih podudarnosti.

3

Kucnite kontakt koji želite dodati.

Upućivanje međunarodnog poziva

1

Otvorite brojčanu tastaturu.

2

Dodirnite i držite 0 dok se ne pojavi znak “+”.

3

Unesite pozivni broj zemlje, pozivni broj (bez početnih nula) i telefonski broj, a

zatim kucnite .

75

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Dodavanje broja za direktno biranje na početni ekran

1

Dodirnite i držite prazno područje na ekranu

Početni ekran dok uređaj ne zavibrira

i ne pojavi se meni za prilagođavanje.

2

U meniju za prilagođavanje kucnite

Kontrole > Prečice.

3

Pomičite se kroz spisak aplikacija i odaberite

Direktno biranje.

4

Odaberite kontakt i broj koji želite koristiti kao broj za direktno biranje.

Prikazivanje ili sakrivanje telefonskog broja

Možete odabrati želite li da vaš telefonski broj bude prikazan ili sakriven na uređajima

primalaca poziva.

Prikazivanje ili sakrivanje vašeg telefonskog broja

1

Na ekranu Početni ekran kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Postavke > Poziv > Dodatne postavke > ID pozivaoca.