Sony Xperia Z3 Plus - Ponovno pokretanje, vraćanje na početne vrijednosti i popravljanje

background image

Ponovno pokretanje, vraćanje na početne vrijednosti i

popravljanje

Možete prisilno ponovo pokrenuti ili isključiti uređaj ako prestane reagirati ili kad se ne

može normalno ponovo pokrenuti. Postavke ili lični podaci se ne brišu.
Uređaj možete ponovo postaviti na originalne fabričke postavke. Ta radnja ponekad je

potrebna ako uređaj prestane pravilno funkcionirati; međutim, imajte na umu da ako

želite zadržati važne podatke, prvo trebate rezervnu kopiju tih podataka izraditi na

memorijskoj kartici ili drugoj vanjskoj memoriji. Dodatne informacije potražite u odjeljku

Pravljenje rezervne kopije i obnavljanje sadržaja

na stranici 45.

Ukoliko se uređaj ne može uključiti ili ako želite softver uređaja vratiti na početne

vrijednosti, za popravak uređaja možete koristiti aplikaciju Xperia™ Companion. Više

informacija o korištenju aplikacije Xperia™ Companion potražite u odjeljku

Xperia™

Companion

na stranici 43.

Ako uređaj dijelite s više korisnika, za vraćanje uređaja na originalne fabričke postavke će

možda biti potrebno da se prijavite kao vlasnik, odnosno primarni korisnik.

Ponovno pokretanje uređaja

Moguće je da se uređaj neće ponovo pokrenuti ako je nivo napunjenosti baterije nizak.

Povežite uređaj na punjač i pokušajte ga ponovo pokrenuti.

1

Pritisnite i držite tipku za uključivanje/isključivanje .

2

U meniju koji se otvori kucnite

Pokrenite ponovno. Uređaj se automatski ponovo

pokreće.

Prisilno isključivanje uređaja

1

Otvorite poklopac za utor za nano SIM karticu i memorijsku karticu.

2

Koristeći vrh olovke ili slično predmeta, pritsnite i držite dugme za isključivanje

otprilike 10 sekundi.

3

Nakon što uređaj tri puta brzo zavibrira, pustite dugme za isključivanje. Uređaj će

se automatski isključiti.

Nemojte koristiti preoštre predmete kojim bi se moglo oštetiti dugme OFF.

Vraćanje na vrijednosti postavljene u fabrici

Da biste izbjegli trajno oštećenje uređaja, ne prekidajte postupak vraćanja na fabričke

postavke.

148

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

1

Na memorijskoj kartici ili na drugoj vanjskoj memoriji obavezno napravite rezervnu

kopiju važnih podataka koji su sačuvani u internoj memoriji uređaja. Ako na SD

kartici imate pohranjene šifrirane datoteke, trebate također ukloniti šifriranje kako

biste osigurali da im možete pristupiti nakon ponovnog postavljanja.

2

Na ekranu

Početni ekran kucnite .

3

Pronađite i kucnite

Postavke > Rez. kopija i ponovno postavlj. > Vraćanje na

poč. vr. fabričkih podat..

4

Kucnite

Vrati telefon na početne vrijednosti.

5

Ako je potrebno, nacrtajte uzorak za otključavanje ekrana ili unesite lozinku za

otključavanje ekrana ili PIN kako biste nastavili.

6

Da biste potvrdili, kucnite

Obrisati sve.

Kad izvršite vraćanje na fabričke postavke, uređaj se ne vraća na raniju verziju softvera

sistema Android™.

Popravljanje softvera na uređaju

Ako zaboravite lozinku, PIN ili uzorak za otključavanje ekrana, možete koristiti funkciju za

popravljanje uređaja u aplikaciji Xperia™ Companion kako biste izbrisali taj sloj sigurnosti.

Da biste obavili tu operaciju, potrebno je da navdete detalje za prijavljivanje na Google

račun. Pokretanjem svojstva za popravak vršite ponovno instaliranje softvera za uređaj i

moguće je da ćete izgubiti neke lične podatke u tom procesu.
Ako ne možete isključiti uređaj prije izvršavanja popravka softvera, prisilite ga da se

isključi.

Kada primite novo korisničko ime ili lozinku za Google™ račun, možda ih nećete moći koristiti

za prijavljivanje u uređaj i oporavljanje uređaja tokom 72 sata.

Popravak softvera na uređaju koristeći Xperia™ Companion

Prije popravljanja softvera, provjerite da li znate korisničko ime i lozinku za pristupanje

Google™ računu. Ovisno o vašim sigurnosnim postavkama, možda ćete ih trebati unijeti kako

biste ponovo pokrenuli uređaj nakon popravljanja softvera.

Ako se čini da se uređaj zamrznuo, ako se stalno ponovo pokreće ili se uopće ne

pokreće nakon što ste ažurirali Xperia™ softver ili nakon što ste izvršili popravljanje

softvera ili vraćanje na fabričke postavke, pokušajte prisilno isključiti uređaj i zatim ga

ponovo uključiti. Ako se problem nije otklonio, prisilno isključite uređaj i zatim izvršite

popravljanje softvera kroz sljedeće korake:

1

Provjerite da li je aplikacija Xperia™ Companion instalirana na vaš PC ili Mac

®

.

2

Otvorite softver Xperia™ Companion na računaru i kliknite na glavnom ekranu.

3

Slijedite upute koje se prikazuju na ekranu kako biste ponovo instalirali softver i

dovršili popravak.