Sony Xperia Z3 Plus - Pokretanje uređaja po prvi put

background image

Pokretanje uređaja po prvi put

Preporučuje se da bateriju punite najmanje 30 minuta prije prvog pokretanja uređaja.

Uređaj možete koristiti i dok se puni, pogledajte

Punjenje uređaja

na stranici 39.

Prilikom prvog pokretanja uređaja vodič za postavljanje vam pomaže da konfigurirate

osnovne postavke, personalizirate uređaj i prijavite se u svoje račune, npr. u Google™

račun.

9

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Uključivanje uređaja

1

Pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje i držite je pritisnutom, sve dok uređaj

ne počne vibrirati.

2

Kad se pojavi upit, unesite PIN za SIM karticu, a zatim kucnite

.

3

Pričekajte malo dok se uređaj pokrene.

Isključivanje uređaja

1

Pritisnite i držite tipku za uključivanje/isključivanje dok se ne pojavi izbornik sa

opcijama.

2

U izborniku s opcijama kucnite

Isključivanje.

Isključivanje uređaja može potrajati neko vrijeme.