Sony Xperia Z3 Plus - Višekorisnički računi

background image

Višekorisnički računi

Vaš uređaj podržava višekorisničke račune, što omogućuje odvojenu prijavu različitih

korisnika na uređaj i njegovo korištenje. Višekorisnički računi funkcioniraju dobro u

situacijama kada dijelite isti uređaj s drugim osobama ili kada nekome posuđujete uređaj

na korištenje. Korisnik koji uređaj postavlja prvi put postaje vlasnik uređaja. Samo vlasnik

68

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

može upravljati računima drugih korisnika. Osim računa vlasnika, postoje dvije različite

vrste računa:

Redovni korisnik: Ova vrsta računa je prikladna za osobe koje redovno koriste vaš uređaj.

Gostujući korisnik: Omogućite opciju gostujućeg računa za osobu koja vaš uređaj želi

koristiti privremeno.

Neke funkcije su dostupne samo vlasniku. Na primjer, vlasnik može dozvoliti preuzimanja iz

izvora mimo usluge Google Play™.

Informacije o računu za redovnog korisnika

Dodavanjem računa za redovne korisnike možete dozvoliti različitim korisnicima da imaju

različite početne ekrane, pozadine i opće postavke. Korisnici će imati i odvojen pristup

aplikacijama i memorijskoj pohrani za stavke kao što su muzičke ili fotografske datoteke.

Na uređaj možete dodati maksimalno tri računa za redovne korisnike.

Dodavanje računa za redovne korisnike

1

Provjerite da li ste prijavljeni kao vlasnik, odnosno korisnik koji je izvršio prvo

postavljanje uređaja.

2

Na Početnom ekranu kucnite .

3

Pronađite i kucnite

Postavke > Korisnici > Dodaj korisnika.

4

Kucnite

OK > POSTAVI SADA. Ekran će se zaključati, a u gornjem desnom uglu

će se pojaviti ikona koja predstavlja novododanog korisnika.

5

Otključajte ekran, npr. prevlačenjem prsta ili unošenjem PIN-a.

6

Slijedite upute na ekranu kako biste dovršili postupak.

Račun za redovnog korisnika možete dodati i iz statusne trake na bilo kojem ekranu. Samo

povucite statusnu traku prema dolje koristeći dva prsta i kucnite korisničku ikonu, a zatim

kucnite

Dodaj korisnika.

Dozvoljavanje običnom korisniku da upućuje telefonske pozive i koristi SMS

1

Provjerite da li ste prijavljeni kao vlasnik.

2

Na Početnom ekranu kucnite .

3

Pronađite i kucnite

Postavke > Korisnici.

4

Kucnite pored imena odgovarajućeg korisnika, a zatim povucite klizač pored

stavke

Uključi telefonske pozive i SMS udesno.

Brisanje običnog korisničkog računa s uređaja

1

Provjerite da li ste prijavljeni kao vlasnik.

2

Na ekranu

Početni ekran kucnite .

3

Pronađite i kucnite

Postavke > Korisnici.

4

Kucnite pored imena korisnika kojeg želite izbrisati, a zatim kucnite

Ukloni

korisnika > Izbriši .

Informacije o računu za gostujućeg korisnika

Ako neko želi privremeno koristiti vaš uređaj, možete omogućiti gostujući račun za tu

osobu. U načinu rada za gosta uređaj se pokreće kao tek instalirani sistem, samo sa

unaprijed instaliranim aplikacijama. Kada gost završi s korištenjem uređaja, možete

sasvim izbrisati sesiju korištenja tako da naredni gost može krenuti ispočetka. Račun za

gostujućeg korisnika je unaprijed instaliran i ne može se izbrisati.

Aktiviranje korisničkog računa za gosta

1

Provjerite da li ste prijavljeni kao vlasnik, odnosno korisnik koji je izvršio prvo

postavljanje uređaja.

2

Na Početnom ekranu kucnite .

3

Pronađite i kucnite

Postavke > Korisnici > Gost.

Račun za korisnika gosta možete dodati i iz statusne trake na bilo kojem ekranu. Samo

povucite statusnu traku prema dolje koristeći dva prsta i kucnite korisničku ikonu, a zatim

kucnite

Dodaj gosta.

69

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Dozvoljavanje gostujućem korisniku da upućuje telefonske pozive

1

Provjerite da li ste prijavljeni kao vlasnik.

2

Na Početnom ekranu kucnite .

3

Pronađite i kucnite

Postavke > Korisnici.

4

Kucnite pored stavke

Gost, a zatim povucite klizač pored stavke Uključi

telefonske pozive udesno.

Brisanje podataka sesije gosta

1

Provjerite da li ste prijavljeni kao gostujući korisnik.

2

Na Početnom ekranu kucnite .

3

Pronađite i kucnite

Postavke > Korisnici.

4

Pronađite i kucnite

Ukloni gosta.

5

Kucnite

Ukloni.

Sesiju gosta možete obrisati sa statusne trake na bilo kojem ekranu. Samo povucite statusnu

traku prema dolje koristeći dva prsta i kucnite korisničku ikonu, a zatim kucnite

Ukloni gosta.

Prebacivanje s jednog višekorisničkog računa na drugi

Prelazak s jednog višekorisničkog računa na drugi

1

Da biste prikazali spisak korisnika, povucite statusnu traku prema dolje s dva

prsta, a zatim kucnite ikonu korisnika u gornjem desnom uglu ekrana.

2

Kucnite ikonu koja predstavlja račun korisnika na koji želite prijeći.

3

Ako je za račun postavljena lozinka, unesite je kako biste se prijavili. U suprotnom,

samo otključajte ekran.

Kada prijeđete na gostujući račun, kucnite

Počni ispočetka ako želite izbrisati prethodnu sesiju

ili kucnite

Da, nastavi kako biste nastavili s prethodnom sesijom.

Postavke za višestruke korisničke račune

Postoje tri različite vrste postavki na uređajima s više korisnika:

Postavke koje može promijeniti bilo koji korisnik i koje utječu na sve korisnike. Primjeri

obuhvataju jezik, Wi-Fi, način rada u avionu, NFC i Bluetooth®.

Postavke koje utječu samo na pojedinačni korisnički račun. Primjeri obuhvataju

automatsko sinhroniziranje podataka, zaključavanje ekrana, različite dodane račune te

pozadine.

Postavke koje su vidljive samo vlasniku i utječu na sve korisnike, npr. postavke za VPN.

70

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.