Sony Xperia Z3 Plus - Prepoznavanje muzike tehnologijom TrackID™‎

background image

Prepoznavanje muzike tehnologijom TrackID™

Koristite uslugu TrackID™ za prepoznavanje muzike da identificirate pjesmu koju čujete

da se reproducira u vašem okruženju. Jednostavno snimite kratki uzorak pjesme i u roku

od nekoliko sekundi dobit ćete informacije o izvođaču, nazivu i albumu. Možete kupiti

numere identificirane putem usluge TrackID™ i možete prikazati TrackID™ top liste da

vidite šta traže korisnici usluge TrackID™ iz cijelog svijeta. Za postizanje najboljih rezultata

koristite TrackID™ u tihom području.

1

Kucnite da otvorite meni početnog ekrana funkcije TrackID™

2

Prikazivanje historije ranijih pretraživanja

3

Istražite najslušanije numere, popularne liste reprodukcije, nove pjesme i ostale sadržaje

4

Pregled sadržaja koje prate druge osobe

5

Traženje numera, albuma i izvođača

6

Identificiranje muzike koju slušate

Moguće da aplikacija TrackID™ i neke funkcije usluge TrackID™ nisu podržane u svim

zemljama i regionima ili da ih ne podržavaju sve mreže ili pružaoci usluga. Usluga TrackID™ se

može povezati na usluge prenošenja muzike dostupne u vašoj zemlji.

Identificiranje muzike korištenjem tehnologije TrackID™

1

Na ekranu

Početni ekran kucnite .

2

Pronađite i kucnite

TrackID™, a zatim držite uređaj blizu izvora muzike.

3

Kucnite . Ako usluga TrackID™ prepozna pjesmu, rezultati će se prikazati na

ekranu.

Da biste se vratili na početni ekran usluge

TrackID™, kucnite .

Prikazivanje informacija o izvođaču pjesme

1

Nakon što aplikacija

TrackID™ prepozna pjesmu, rezultat se prikazuje na

početnom ekranu aplikacije TrackID™.

2

Pomaknite se na rezultat koji želite prikazati, a zatim ga kucnite kako biste ga

otvorili.

Brisanje pjesme iz historije numera

1

Otvorite aplikaciju

TrackID™, a zatim pretražite pjesmu koju želite izbrisati.

2

Dodirnite i držite ekran kako biste prikazali .

3

Kucnite .

100

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Korištenje funkcije TrackID™ UŽIVO

Funkciju TrackID™ UŽIVO možete koristiti za prikaz UŽIVO praćenja u realnom vremenu

iz cijelog svijeta.

Otvorite aplikaciju

TrackID™, a zatim kucnite karticu UŽIVO.

Možete promijeniti koliko brzo želite primati praćenja te možete uključiti ili isključiti zvuk

pregleda pjesama.