Sony Xperia Z3 Plus - Poboljšavanje zvuka

background image

Poboljšavanje zvuka

Poboljšanje kvaliteta zvuka pomoću funkcije ekvalizatora

1

Otvorite meni Muzika, a zatim kucnite

Postavke > Postavke zvuka > Zvučni efekti

>

Ekvalizator.

2

Ukoliko želite ručno prilagoditi zvuk, dugme za opseg frekvencije povucite prema

gore ili prema dolje. Da biste odabrali unaprijed postavljenu opciju, kucnite

kako biste odabrali opciju, a zatim kucnite

OK da potvrdite.

99

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Uključivanje svojstva okružujućeg zvuka

1

Otvorite meni Muzika, a zatim kucnite

Postavke > Postavke zvuka > Zvučni efekti

>

Poboljš. kvalitet zv. (VPT).

2

Listajte lijevo ili desno da odaberete postavku, a zatim kucnite

OK da potvrdite.