Sony Xperia Z3 Plus - Uređivanje teksta

background image

Uređivanje teksta

Tokom pisanja, tekst možete odabrati, izrezati, kopirati i zalijepiti. Možete pristupiti

opcijama za uređivanje tako što ćete dvaput kucnuti na tekst koji ste unijeli. Opcije za

uređivanje tada postaju dostupne u traci aplikacije.

Traka za uređivanje teksta

Nakon odabira teksta dvostrukim kucanjem na riječ, prikazat će se traka za uređivanje s

nekoliko dostupnih alata:

Isjeći

Kopirati

Zalijepiti

Podijeli

Odabrati sve

Pomoćnik

Opcija

Zalijepiti pojavljuje se samo kada ste u međumemoriju sačuvali neki tekst.

Odabir teksta

1

Dva puta kucnite riječ kako biste je naglasili.

2

Možete prevlačiti tabove na obje strane naglašene riječi kako biste označili više

teksta.

Uređivanje teksta

1

Dvaput kucnite uneseni tekst da se pojavi traka s aplikacijama.

2

Odaberite tekst koji želite urediti, zatim koristite traku aplikacije da biste unijeli

željene izmjene.

Za korištenje povećala

Kada unesete tekst, kucnite i držite polje teksta da prikažete uvećani tekst i da

stavite kursor gdje želite unutar polja teksta.

73

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.