Sony Xperia Z3 Plus - Personaliziranje ekranske tastature

background image

Personaliziranje ekranske tastature

Prilikom unošenja teksta pomoću ekranske tastature, možete pristupiti postavkama

tastature i drugim postavkama za unos teksta koje vam pomažu, na primjer, da postavite

opcije za jezik pisanja teksta, predviđanje i ispravljanje teksta. Deaktiviranjem Pametne

funkcije otkrivanja jezika možete primati prijedloge riječi za jedan jezik odjednom.
Tastatura može koristiti tekst koji ste napisali u razmjeni poruka i u drugim aplikacijama

kako bi naučila vaš stil pisanja. Postoji i Vodič za personaliziranje u kojem se objašnjavaju

najosnovnije postavke kako biste mogli brzo početi raditi. Možete odabrati da koristite

druge tastature i prebacivati se s jedne tastature na drugu. Na primjer, možete odabrati

Xperia™ kinesku tastaturu ili Xperia™ japansku tastaturu.

Pristup postavkama ekranske tastature

1

Kada unosite tekst pomoću ekranske tastature, dotaknite .

2

Dotaknite , zatim dotaknite

Postavke tastature i promijenite postavke po želji.

3

Za dodavanje jezika pisanja za unos teksta dotaknite

Jezici pisanja i označite

odnosni kvadratić za označavanje.

4

Za potvrdu dotaknite dugme

OK.

Mijenjanje postavki za intuitivni unos

1

Kada unosite tekst korištenjem ekranske tastature, kucnite .

2

Kucnite , a zatim kucnite

Postavke tastature > Predlaganje riječi.

3

Odaberite opciju.

Odabir drugačije tastature

1

Kada unosite tekst pomoću ekranske tastature, kucnite

u donjem desnom

uglu ekrana.

2

Odaberite opciju.

Promjena jezika pisanja korištenjem ekranske tastature

Ta funkcija je dostupna samo ako ste dodali više od jednog jezika unosa i ako je funkcija

Pametnog otkrivanja jezika isključena ili ako jezici koje se odabrali obuhvataju jezike bez

latiničnog pisma.

Prilikom unošenja teksta preko ekranske tastature, kucnite ikonu jezika pisanja

kako biste se prebacivali s jednog jezika pisanja na drugi. Na primjer, kucnite

potrebni broj puta dok se ne pojavi željeni jezik pisanja.

Korištenje stila pisanja

1

Kada unosite tekst korištenjem ekranske tastature, kucnite .

2

Kucnite , a zatim kucnite

Postavke tastature > Koristi moj stil pisanja i

odaberite izvor.

Omogućavanje ili onemogućavanje funkcije Pametno otkrivanje jezika

Pametno otkrivanje jezike je dostupno samo za jezike s latiničnim pismom.

1

Dok je prikazana ekranska tastatura, kucnite .

2

Kucnite , a zatim kucnite

Postavke tastature .

3

Kucnite

Jezici pisanja i označite kvadratiće za jezike koje želite koristiti.

4

Kucnite klizač

Pametno otkrivanje jezika.

Odabir varijante rasporeda tastature

Moguće je da varijante rasporeda za ekransku tastaturu neće biti dostupne za sve jezike

pisanja. Možete odabrati različite rasporede tastature za svaki jezik pisanja.

1

Kada unosite tekst korištenjem ekranske tastature, kucnite .

2

Kucnite , a zatim kucnite

Postavke tastature.

3

Kucnite

Jezici pisanja, a zatim kucnite pored jezika pisanja.

4

Odaberite varijantu rasporeda tastature.

5

Kucnite

OK za potvrdu.

74

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.