Sony Xperia Z3 Plus - Slanje podataka o kontaktu

background image

Slanje podataka o kontaktu

Slanje vizit-karte

1

Na ekranu

Početni ekran kucnite , a zatim kucnite .

2

Kucnite

JA.

3

Kucnite , a zatim kucnite

Podijeliti.

4

Odaberite dostupni način prijenosa i slijedite upute na ekranu.

Slanje kontakta

1

Na ekranu

Početni ekran kucnite , a zatim kucnite .

2

Kucnite kontakt čije detalje želite poslati.

3

Kucnite , a zatim kucnite

Podijeliti.

4

Odaberite dostupni način prijenosa i slijedite upute na ekranu.

Slanje nekoliko kontakata u isto vrijeme

1

Na ekranu

Početni ekran kucnite , a zatim kucnite .

2

Dodirnite i držite kontakt, a zatim označite potvrdne okvire ili uklonite oznake u

potvrdnim okvirima za kontakte koje želite podijeliti.

3

Kucnite , a zatim kucnite

Podijeliti.

4

Odaberite dostupni način prijenosa i slijedite upute na ekranu.

Slanje svim kontaktima

1

Na ekranu

Početni ekran kucnite , a zatim kucnite .

2

Pritisnite , a zatim kucnite

Uvoz/izvoz > Dijeli sve kontakte kako biste počeli s

izvozom kontakata.

3

Povucite statusnu traku prema dolje. Kada se izvoz završi, kucnite obavještenje.

4

Odaberite dostupni način prijenosa i slijedite upute na ekranu.