Sony Xperia Z3 Plus - Pravljenje rezervne kopije kontakata

background image

Pravljenje rezervne kopije kontakata

Za pravljenje rezervne kopije kontakata možete koristiti internu pohranu, memorijsku

karticu ili SIM karticu. Dodatne informacije o tome kako obnoviti kontakte na uređaju

potražite u odjeljku

Prenošenje kontakata

na stranici 85.

87

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Izvoz svih kontakata na memorijsku karticu

1

Na ekranu

Početni ekran kucnite , a zatim kucnite .

2

Pritisnite , a zatim kucnite

Uvoz/izvoz > Izvezi na SD karticu ili internu pohranu

(.vcf datoteka).

3

Kucnite >

SD kartica.

4

Kucnite

SAČUVAJ.

Izvoženje kontakata na SIM karticu

Kada izvozite kontakte na SIM karticu, moguće je da se neće izvesti sve informacije. Razlog za

to su ograničenja količine memorije na SIM karticama.

1

Na ekranu

Početni ekran kucnite , a zatim kucnite .

2

Kucnite >

Uvoz/izvoz.

3

Kucnite

Izvezi na SIM karticu.

4

Kucnite

OK.

Izvoz svih kontakata na internu pohranu

1

Na ekranu

Početni ekran kucnite , a zatim kucnite .

2

Pritisnite , a zatim kucnite

Uvoz/izvoz > Izvezi na SD karticu ili internu pohranu

(.vcf datoteka).

3

Kucnite >

Pokaži internu pohranu.

4

Kucnite , a zatim kucnite broj modela uređaja pored stavke .

5

Odaberite odredišnu fasciklu ili jednostavno kucnite

SAČUVAJ.

88

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.