Sony Xperia Z3 Plus - Wi-Fi

background image

Wi-Fi

Koristite Wi-Fi za pretraživanje interneta, preuzimanje aplikacija ili slanje i primanje poruka

e-pošte. Kada se povežete na Wi-Fi mrežu, uređaj pamti mrežu i automatski se povezuje

na nju narednog puta kada budete u njenom dometu.
Neke Wi-Fi mreže zahtijevaju da se prijavite na web stranici prije nego što dobijete

pristup. Obratite se administratoru odgovarajuće Wi-Fi mreže za dodatne informacije.
Dostupne Wi-Fi mreže mogu biti otvorene ili sigurne:

Otvorene mreže imaju oznaku pored naziva Wi-Fi mreže.

Sigurne mreže imaju oznaku pored naziva Wi-Fi mreže.

Neke Wi-Fi mreže se ne pojavljuju na spisku dostupnih mreža jer ne emitiraju svoje mrežno ime

(SSID). Ako znate naziv mreže, možete ga ručno dodati na spisak dostupnih Wi-Fi mreža.

Uključivanje ili isključivanje Wi-Fi veze

1

Na ekranu

Početni ekran kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Postavke > Wi-Fi.

3

Kucnite klizač kako biste omogućili ili onemogućili funkciju Wi-Fi.

Može proteći nekoliko sekundi dok funkcija Wi-Fi ne bude omogućena.

Povezivanje na Wi-Fi mrežu

1

Na ekranu

Početni ekran kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Postavke > Wi-Fi.

3

Kucnite klizač da biste uključili Wi-Fi. Prikazat će se sve dostupne Wi-Fi mreže.

4

Kucnite Wi-Fi mrežu da biste se povezali na nju. Za sigurne mreže, unesite

odgovarajuću lozinku. Na statusnoj traci se prikazuje kada se povežete.

Da biste pretražili nove dostupne mreže, kucnite , a zatim kucnite

Osvježiti. Ako se ne možete

uspješno povezati na Wi-Fi mrežu, pogledajte relevantne savjete za rješavanje problema za

svoj uređaj na adresi

www.sonymobile.com/support/

.

51

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Ručno dodavanje Wi-Fi mreže

1

Na ekranu

Početni ekran kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Postavke > Wi-Fi.

3

Pomaknite se dolje i kucnite na kraju spiska stavki.

4

Unesite informacija za

Naziv mreže (SSID).

5

Da biste odabrali vrstu sigurnosti, kucnite polje

Sigurnost.

6

Ako je potrebno unesite lozinku.

7

Da biste uredili napredne opcije kao što su postavke za proksi server i IP, kucnite

Napredne opcije i uredite opcije po želji.

8

Kucnite

SAČUVAJ.

Obratite se administratoru Wi-Fi mreže kako biste dobili SSID mreže i lozinku.

Povećavanje jačine Wi-Fi signala

Nekoliko je stvari koje možete učiniti kako biste poboljšali Wi-Fi prijem:

Premjestite uređaj bliže Wi-Fi pristupnoj tački.

Premjestite Wi-Fi pristupnu tačku dalje od potencijalnih prepreka ili smetnji.

Nemojte pokrivati područje Wi-Fi antene na uređaju (naglašeno područje na ilustraciji).

Postavke za Wi-Fi

Kada ste povezani na Wi-Fi mrežu ili kada u blizini imate dostupne Wi-Fi mreže, možete

prikazati status tih mreža. Također možete omogućiti uređaju da vas obavijesti kada se

otkrije otvorena Wi-Fi mreža.

Omogućavanje ili onemogućavanje obavještavanja putem Wi-Fi mreže

1

Uključite Wi-Fi ako već nije uključen.

2

Na ekranu

Početni ekran kucnite .

3

Pronađite i kucnite

Postavke > Wi-Fi.

4

Kucnite , a zatim kucnite klizač

Obavještenje o mreži.

Prikaz detaljnih informacija o povezanoj Wi-Fi mreži

1

Na ekranu

Početni ekran kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Postavke > Wi-Fi.

3

Kucnite Wi-Fi mrežu na koju ste trenutno povezani. Prikazuju se detaljne

informacije o mreži.

Dodavanje pravila mirovanja Wi-Fi mreže

1

Na ekranu

Početni ekran kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Postavke > Wi-Fi.

3

Kucnite , a zatim kucnite

Drži Wi-Fi uključen u stanju mirov..

4

Odaberite opciju.

52

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Pronalaženje MAC adrese za uređaj

1

Na ekranu

Početni ekran kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Postavke > Wi-Fi.

3

Kucnite . Na spisku se prikazuje

MAC adresa.

WPS

WPS (Wi-Fi Protected Setup™) je standard bežičnog umrežavanja koji vam pomaže da

uspostavite sigurne bežične mrežne veze. WPS vam olakšava da postavite kodiranje za

Wi-Fi Protected Access™ (WPA) kako biste osigurali mrežu. Također možete dodati nove

uređaje u postojeću mrežu bez da unosite duge lozinke.
Koristite jedan od ovih načina da omogućite WPS:

Pritisak na dugme – jednostavno pritisnite dugme na uređaju koji podržava WPS, npr. na

ruteru.

Preko PIN-a – vaš uređaj kreira nasumični PIN (Osobni identifikacijski broj), koji trebate

unijeti u uređaj koji podržava WPS.

Povezivanje na Wi-Fi mrežu koristeći WPS dugme

1

Na ekranu

Početni ekran kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Postavke > Wi-Fi.

3

Uključite Wi-Fi ako već nije uključen.

4

Kucnite , a zatim kucnite

Više svojstava > WPS hardversko dugme i pritisnite

WPS dugme na uređaju koji podržava WPS.

Povezivanje na Wi-Fi mrežu koristeći WPS PIN

1

Na ekranu

Početni ekran kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Postavke > Wi-Fi.

3

Uključite Wi-Fi ako već nije uključen.

4

Kucnite >

Više svojstava > Unos WPS PIN-a.

5

Na uređaju koji podržava WPS unesite PIN koji se prikaže na vašem uređaju.