Sony Xperia Z3 Plus - Korekcija boje

background image

Korekcija boje

Postavkama korekcije boje se podešava način na koji se prikazuju boje na ekranu za

korisnike koji su slijepi za boje ili koji imaju poteškoća da ih razlikuju.

Omogućavanje ili onemogućavanje funkcije Korekcija boje

1

Na ekranu

Početni ekran kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Postavke > Dostupnost > Ispravka boje.

3

Kucnite klizač pod stavkom

Ispravka boje.

4

Ako omogućavate funkciju

Ispravka boje, kucnite odgovarajuću osjetljivost boje.

Svojstvo Popravak boje trenutno je eksperimentalno svojstvo i može uticati na učinkovitost

uređaja.

144

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.