Sony Xperia Z3 Plus - ওভারভিউ

background image

ওিারবিউ

8

এটি এই প্রকািিার একটি ই্টোররিট সংস্করণ। © শুধুমা্রে নিজস্ব ব্যবহাররর জি্যই মুদ্রণ করুি।

background image

1. চানজদেং আরিা/কঘাষণা আরিা
2. সন্মুরখর ক্যারমরা কিন্স
3. কারির স্পীকার
4. প্রন্সেনমটি/আরিাক কসন্সর
5. নদ্বতীয় মাইর্রিারফাি
6. পাওয়ার কী
7. ভনিউম/জুম কবাতাম
8. ক্যারমরা কবাতাম
9. প্রধাি মাইর্রিারফাি/স্পীকার
10. চাজদোর/USB ককবি কপাটদে

11. স্ট্র্যাপ কহাি
12. প্রধাি Wi-Fi/Bluetooth অ্যার্টেিা এিাকা
13. প্রধাি ক্যারমরা কিন্স
14. ক্যারমরা িাইট
15. GPS অ্যার্টেিা এিাকা
16. কহররসট জ্যাক*
17. নদ্বতীয় Wi-Fi অ্যার্টেিা এিাকা
18. ি্যারিা SIM/কমমনর কারদে স্লট কভার
19. NFC™ সিাক্তকরণ এিাকা

আপিার নরভাইস একটি মািক 3.5mm 3-নপি বা 5-নপি কহররফাি ্লিাে নবনিষ্ট কহররসটগুনিরক সমথদেি

করর। কহররফাি ্লিাে CTIA মািক ব্যবহার কররি তা 4-নপি ্লিােও সমথদেি করর।