Sony Xperia Z3 Plus - এই ব্যবহারকারীর নির্দেশিকা সম্পর্কে

background image

এই ি্যিহারকারীর বনয়্্কবেকা সম্পয়ক্ক

এটি হি Xperia™ Z3+Android™ 7.0 সফ্টওয়্যার সংস্কররণর ব্যবহারকারীর নির্দেনিকা৷ আপিার

যন্ত্রটিরত চিা সফ্টওয়্যাররর সংস্করণ আপনি যন্ িা জারিি তাহরি আপনি কসটিংস কমিুরত তা

পরীক্ষা কররত পাররি৷

নসরস্টম ও অ্যান্লিরকিি আপররটগুনি এই ব্যবহারকারীর নির্দেনিকারত কয ভারব বনণদেত আরে তার তুিিায়

অি্য উপারয় ববনিষ্ট্যগুনিরক উপ্থিাপি কররত পারর। ককারিা আপরররট Android™ সংস্করণ প্রভানবত িাও হরত

পারর। সফ্টওয়্যার আপররট সম্বরন্ধ আরও তরথ্যর জি্য

আপিার যন্ত্র আপররট করা

পৃষ্ঠারত 45 ক্খুি।

আপিার যরন্ত্রর সাম্প্রনতক সফ্টওয়্যার সংস্করণ পরীক্ষা কররত

1

আপিার কহাম স্ক্রীি কথরক, আিরতা চাপুি৷

2

খুঁজুি এবং আিরতা চাপুি পসটিংস > পফান সম্পয়ক্ক > Android™ সংস্করণ

আপিার যরন্ত্রর মররি িম্বর ও িাম খুঁজরত

1

আপিার পহাম ব্ক্রিন কথরক, আিরতা চাপুি।

2

খুঁজুি এবং আিরতা চাপুি।

যরন্ত্রর মররি িম্বর ও িাম প্র্নিদেত হয়।

কসবা এবং ববনিষ্ট্যগুনিরত সীমাবদ্ধতা

এই ব্যবহারকারীর নির্দেনিকারত বনণদেত নকেু পনররষবা এবং ববনিষ্ট্য সমস্ত ক্ি বা অঞ্চরি বা সমস্ত

কিটওয়াকদে বা পনররষবা সরবরাহকারী দ্বারা িাও সমনথদেত হরত পারর৷ GSM আন্তজদোনতক জরুনর

িম্বরটিরক সমস্ত ক্রি, অঞ্চরি কিটওয়ারকদে সবদে্া এবং সমস্ত প্র্ািকারী দ্বারা ব্যবহার করা যারব

তরব িতদে থারক কয যন্ত্র কযি কমাবাইি কিটওয়ারকদে সংযুক্ত থারক। ককারিা নিন্দেষ্ট পনররষবা বা

ববনিরষ্ট্যর উপিভ্যতার নবষয় এবং অ্যার্সেস বা ব্যবহার করার জি্য অনতনরক্ত অথদে িারে নকিা

জািরত অিুগ্রহ করর আপিার কিটওয়াকদে অপাররটর বা পনররষবা প্র্ািকারীর সারথ কযাোরযাে

করুি৷
এই নির্দেনিকায় বনণদেত নকেু নিন্দেষ্ট ববনিষ্ট্য এবং অ্যান্লিরকিরির ব্যবহাররর কক্ষর্রে ই্টোররিট

অ্যার্সেরসর ্রকার হরত পারর৷ যখি আপিার নরভাইরসর সারথ ই্টোররিরট সংরযাে ঘটারবি

আপনি হয়ত রাটা সংরযাে চারজদে জনড়রয় পড়রত পাররি৷ আরও জািরত আপিার কবতার পনররষবা

প্র্ািকারীর সারথ কযাোরযাে করুি৷

7

এটি এই প্রকািিার একটি ই্টোররিট সংস্করণ। © শুধুমা্রে নিজস্ব ব্যবহাররর জি্যই মুদ্রণ করুি।