Sony Xperia Z3 Plus - রেডিও শোনা

background image

পরবডও পোনা

আপিার যরন্ত্র থাকা FM করনরও কযরকারিা FM করনরওর মতই কাজ করর৷ উ্াহরণস্বরূপ, আপনি

FM করনরও ব্রাউজ কররত ও শুিরত পাররি ও কসগুনিরক নপ্রয়রূরপ সংরক্ষণ কররত পাররি৷

করনরওটি ব্যবহার করার আরে আপিারক অবি্যই যরন্ত্র ককারিা তারযুক্ত কহররসট বা কহররফাি

সংযুক্ত কররত হরব৷ কযরহতু কহররসট বা কহররফাি একটি অ্যার্টেিা নহসারব কাজ করর৷ এই

যন্ত্রগুনির একটি সংযুক্ত করার পরর, আপনি যন্ চাি তাহরি, অনরওরক নরভাইরসর স্পীকারর

সু্যইচ কররত পাররি৷

111

এটি এই প্রকািিার একটি ই্টোররিট সংস্করণ। © শুধুমা্রে নিজস্ব ব্যবহাররর জি্যই মুদ্রণ করুি।

background image

1

নপ্রয় তানিকা

2

করনরও চািু/বন্ধ কবাতাম

3

কমিু নবকল্প ক্খুি

4

টিউি করা ন্রিরকারয়নন্স

5

একটি চ্যারিিরক নপ্রয়রূরপ সঞ্চয় বা অপসারণ করুি

6

রায়াি টিউি করা

7

ন্রিরকারয়নন্স ব্যান্ড - চ্যারিিগুনির মরধ্য একটি কথরক অি্যটিরত কযরত রাি ন্রক বা বাম ন্রক টািুি

8

ককারিা চ্যারিি সন্ধাি করার জি্য ন্রিরকারয়নন্স ব্যান্ডরক উপরর নিরয় যাি

9

একটি সংরনক্ষত নপ্রয় চ্যারিি

10 ককারিা চ্যারিি সন্ধাি করার জি্য ন্রিরকারয়নন্স ব্যান্ডরক িীরচ নিরয় যাি

FM করনরও কিািা

1

আপিার যরন্ত্রর সারথ একটি কহররসট বা কহররফারির একটি কসট সংযুক্ত করুি৷

2

আপিার পহাম ব্ক্রিন কথরক, আিরতা চাপুি।

3

খুঁজুি এবং আিরতা চাপুি। ন্রিরকারয়নন্স ব্যান্ড অিুযায়ী কস্ক্রাি করার সময় উপিভ্য

চ্যারিিগুনি ্ৃনষ্টরোচর হয়৷

আপনি যখি FM করনরওটি সূচিা কররি, উপিভ্য চ্যারিিগুনি স্বয়ংন্রিয়ভারব হানজর হয়৷ ককারিা চ্যারিরির

যন্ RDS তথ্য থারক, তাহরি আপনি চ্যারিিটি কিািা শুরু করার করয়ক কসরকন্ড পরর তা হানজর হয়৷

পে্দেসই করনরও চ্যারিিগুনির মরধ্য কযরত

ন্রিরকারয়নন্স ব্যান্ডটিরক রাি ন্রক বা বাম ন্রক কটরি আিুি৷

অথবা, পরবত্তী ন্লিয়ার করনরও নসেি্যারি চরি কযরত ব্যারন্ডর কযরকারিা ন্রকর তীর

আিরতা চাপুি।

করনরও চ্যারিরির জি্য একটি িতুি সন্ধারির সূচিা কররত

1

করনরও কখািা থাকা অব্থিায় আিরতা চাপুি৷

2

চ্যায়নিগুবির িন্য সন্ধান করুন আিরতা চাপুি। করনরও সব ন্রিরকারয়নন্স ব্যান্ড স্ক্যাি

করর এবং উপিভ্য সব চ্যারিি নচনহ্নত করর৷

স্পীকারর করনরও ধ্বনি পাল্টারত

1

করনরও কখািা থাকা অব্থিায় টিপুি৷

2

স্পীকায়র িািান আিরতা চাপুি৷

তারযুক্ত হ্যান্ডরসরট বা কহররফারি ধ্বনি কফরারত টিপুি এবং পহডয়ফানগুবিয়ি প্লি করুন আিরতা চাপুি৷

112

এটি এই প্রকািিার একটি ই্টোররিট সংস্করণ। © শুধুমা্রে নিজস্ব ব্যবহাররর জি্যই মুদ্রণ করুি।

background image

TrackID™ ব্যবহার করর FM করনরওরত ককািও োি সিাক্ত কররত

1

োিটি যখি আপিার যরন্ত্রর FM করনরওরত বারজ, টি আিরতা চাপুি, এবং TrackID™

নিবদোচি করুি৷

2

TrackID™ অ্যান্লিরকিিটি োরির িমুিা কিািাবার সময় একটি প্রেনত সূচক ্ৃনষ্টরোচর হয়৷

সিাক্তকরণ সফি হরি, আপিারক ফিাফি বা সম্ভাব্য ফিাফিগুনির একটি তানিকা ক্ওয়া

হরব৷

3

FM করনরওরত নফরর যাওয়ার জি্য, টি আিরতা চাপুি৷

TrackID™ অ্যান্লিরকিি এবং TrackID™ পনররষবা সব ক্ি বা অঞ্চিগুনিরত, এবং সব কিটওয়াকদে বা সব

পনররষবা প্র্ািকারীর্র দ্বারা সমনথদেত িয়৷