Sony Xperia Z3 Plus - ভ্রমণের সময় ডেটা ট্র্যাফিক ব্যবহার করা

background image

ভ্রময়ণর সময় পডটা ট্র্যাবফক ি্যিহার করা

আপনি যখি আপিার কহাম কমাবাইি কিটওয়ারকদের বাইরর থারকি, তখি কমাবাইি করটা ট্র্যানফক

ব্যবহার করর আপিার ই্টোররিট অ্যার্সেস করার ্রকার হরত পারর৷ কসই কক্ষর্রে, আপিার যরন্ত্র

করটা করানমং সন্রিয় কররত হরব। করটা করানমং সন্রিয় করার জি্য আপিরক অনতনরক্ত চাজদে ন্রত

হরত পারর৷ আরে কথরকই করটা সরম্প্ররণ চাজদে পরীক্ষা করর কিওয়া ভারিা৷

আপনি যন্ ককারিা যন্ত্র একানধক ব্যবহারকারী ন্রয় ব্যবহার কররি, তাহরি করটা করানমং সন্রিয়া বা নিন্ক্রিয়

কররত আপিারক মানিক নহসারব িে ইি কররত হরব, অথাৎ, করটা করানমং কাযদেকর বা, অকাযদেকর কররত

প্রাথনমক ব্যবহারকারী হরত হরব৷

করটা করানমং সক্ষম বা অক্ষম কররত

1

আপিার পহাম ব্ক্রিন কথরক, আিরতা চাপুি।

2

পসটিংস > আরও > পমািাইি পনটওয়াক্ক খুঁজুি এবং আিরতা চাপুি।

3

ন্রিয়াটি সক্ষম বা অক্ষম কররত পডটা পরাবমং স্লাইরারটি আিরতা চাপুি।

করটা সংরযাে বন্ধ থাকরি আপনি কমাবাইি করটা ট্র্যানফক চািু কররত পাররবি িা৷