Sony Xperia Z3 Plus - বিজ্ঞপ্তিগুলি

background image

বিজ্ঞব্তিগুবি

কঘাষণা আপিারক ইরভ্টে সম্পরকদে জািায় কযমি িতুি বাতদো এবং ক্যারিন্ডাররর কঘাষণার পািাপানি

ফাইি রাউিরিাররর মত অগ্রেনত কাযদেকিাপ সম্পরকদে আপিারক জািায়। নিরম্নাক্ত ্থিারি কঘাষণা

ক্খা যায়:

ন্থিনত বার

কঘাষণা প্যারিি

িক স্ক্রীি

কঘাষণা প্যারিিটি খুিরত বা বন্ধ কররত

35

এটি এই প্রকািিার একটি ই্টোররিট সংস্করণ। © শুধুমা্রে নিজস্ব ব্যবহাররর জি্যই মুদ্রণ করুি।

background image

1

কঘাষণা প্যারিি খুিরত, পনরন্থিনত বারটিরক িীরচর ন্রক কটরি আিুি বা শুধুমা্রে এটি ্ু-

বার আিরতা চাপুি।

2

কঘাষণা প্যারিি বন্ধ কররত, প্যারিিটিরক উপররর ন্রক কটরি আিুি বা আিরতা স্পিদে

করুি।

কঘাষণা প্যারিিটি কখািার পরর, আপনি পনরন্থিনত বারটি নিরচর ন্রক কটরি এরি দ্রুত কসটিংস প্যারিি

অ্যার্সেস কররত পাররি৷

কঘাষণা প্যারিরির মরধ্য ককারিা কঘাষণারত ককারিা প্রক্ষপ নিরত

কঘাষণাটি আিরতা চাপুি৷

আপনি কঘাষণা প্যারিরি সরাসনর চ্যারটর বা ইরমি বাতদোগুনির উত্তর ন্রত পাররি। কঘাষণাগুনির জি্য

কসটিংস পনরবতদেি কররত, শুধুমা্রে কঘাষণারত বারম বা রারি আঙুি চািাি, তারপরর আিরতা চাপুি।

কঘাষণা প্যারিি কথরক ককারিা কঘাষণা বানতি কররত

কঘাষণাটিরত আঙুি চানিরয় বারম বা রারি সরাি।

সবকটি কঘাষণা বানতি হরব িা।

কঘাষণা প্যারিরি ককারিা কঘাষণা সম্প্রসারণ কররত

অ্যাপ িা খুরিই কঘাষণা সম্পরকদে আরও তথ্য প্রসানরত কররত ও ক্খরত শুধুমা্রে আিরতা

চাপুি।

সমস্ত কঘাষণা সম্প্রসারণরযাে্য িয়।

কঘাষণা প্যারিি কথরক সমস্ত কঘাষণা মুরে ন্রত

সমস্ত মুয়ছ ব্ন আিরতা চাপুি৷

িক স্ক্রীি কথরক ককারিা কঘাষণারত কাযদে কররত

কঘাষণারত ্ুবার আিরতা চাপুি।

িক স্ক্রীি কথরক একটি নবজ্ঞন্তি সনররয় ন্রত

কঘাষণাটিরত আঙুি চানিরয় বারম বা রারি সরাি।

িক স্ক্রীরি কঘাষণা সম্প্রসারণ কররত

কঘাষণা উইরন্ডাটি িীরচর ন্রক কটরি আিুি।

সমস্ত কঘাষণারক সম্প্রসারণ করা যায় িা।

িক স্ক্রীরি কঘাষণা পনরচািিা

সমস্ত বিজ্ঞব্তির

সামগ্রীগুবি প্খান

িক স্ক্রীরি সমস্ত কঘাষণা পাি। আপনি যখি এই কসটিংটি চািু কররবি, তখি মরি রাখরবি

আপনি অ্যাে বিজ্ঞব্তিগুবি কসটিংস কমিুর মরধ্য প্রাসনঙ্গক অ্যান্লিরকিিগুনিরক সংয়ি্নেীি

বিষয়িস্তু িুকান নহরসরব মরিািীত িা করা পযদেন্ত (আেত ইরমি ও চ্যাট বাতদোগুনি সহ) সমস্ত

নবষয়বস্তু আপিার িক স্ক্রীরি ্ৃি্যমাি হরব।

সংয়ি্নেীি

বিজ্ঞব্তির সামগ্রী

িুকান

আপিারক একটি PIN, পাসওয়ারদে বা নবি্যারসর কসট আপ রাখরত হরব তার ফরি আপিার িক

স্ক্রীরি এই কসটিংটি উপিভ্য হরব। সংরব্িিীি কঘাষণাগুনি ্ৃি্যমাি হরি িক স্ক্রীরি িুকায়না

বিষয়িস্তু প্র্নিদেত হরব। উ্াহরণস্বরূপ, আপনি আেত ইরমি বা চ্যারটর একটি কঘাষণা পারবি,

নকন্তু নবষয়বস্তু আপিার িক স্ক্রীরি ্ৃি্যমাি হরব িা।

পকায়না বিজ্ঞব্তি

প্খায়িন না

আপনি িক স্ক্রীরি ককারিা কঘাষণা পারবি িা।

36

এটি এই প্রকািিার একটি ই্টোররিট সংস্করণ। © শুধুমা্রে নিজস্ব ব্যবহাররর জি্যই মুদ্রণ করুি।

background image

িক স্ক্রীরি প্র্িদেরির জি্য নবজ্ঞন্তি নিবদোচি কররত

1

আপিার পহাম ব্ক্রিন কথরক, আিরতা চাপুি।

2

পসটিংস > পঘাষণা খুঁজুি এবং আিরতা চাপুি।

3

আিরতা চাপুি এবং তারপরর িক ্ক্রিীয়ন আিরতা চাপুি৷

4

একটি নবকল্প নিবদোচি করুি৷

আপনি কঘাষণাগুনিরক সনররয় ক্ওয়ার জি্য আঙুি িা চািারিা পযদেন্ত কসগুনিরক িক স্ক্রীরি রাখরত পাররবি।

এই ন্রিয়াটি সক্ষম কররত পঘাষণাগুবি, িক ্ক্রিীয়ন রাখুন স্লাইরার আিরতা চাপুি।

ককারিা অ্যারপর জি্য কঘাষণার স্তর কসটিং

সমস্ত ব্লক করুন

নিবদোনচত অ্যাপ কথরক কখিও কঘাষণাগুনি গ্রহণ কররবি িা।

েব্দ ও কম্পন িন্ধ

কঘাষণাগুনি গ্রহণ করুি তরব ককারিা িব্দ, কম্পি বা ্ৃি্যরত ক্খরত পাওয়া োড়া।

শুধুমাত্র িাধা অগ্রাবধকার নবরক্ত কররবি িা অগ্রানধকারর কসট করা থাকার সময়ও এই অ্যাপটি কথরক কঘাষণাগুনি

গ্রহণ করুি।

ককাি অ্যারপর জি্য নবজ্ঞন্তির স্তর কসট কররত

1

আপিার পহাম ব্ক্রিন কথরক, আিরতা চাপুি।

2

পসটিংস > পঘাষণা খুঁজুি এবং আিরতা চাপুি।

3

কান্খিত অ্যাপটি নিবদোচি করুি৷

4

আপিার পে্দে মরতা নবজ্ঞন্তি কসটিং সামঞ্জস্যপূণদে কররত, স্লাইরারর আিরতা চাপুি।

কঘাষণা আরিা

কঘাষিা আরিা ব্যাটানরর ন্থিনত এবং অি্যাি্য ইরভ্টেগুনির সম্পরকদে আপিারক সূনচত করর৷

উ্াহরণস্বরূপ, একটি ্লি্যাি হওয়া সা্া আরিার অথদে একটি িতুি বাতদো বা নমসর কি ররয়রে৷

কঘাষণা আরিা নরফল্টরূরপ সন্রিয় হয় নকন্তু ম্যািুয়ানি নিন্ক্রিয় কররত হয়।

কঘাষণা আরিা নিন্ক্রিয় হওয়ার সমরয়, উ্াহরণস্বরূপ ব্যাটানরর মা্রে যখি 15 িতাংরির িীরচ যায় তখি,

ব্যাটানরর ন্থিনতরত সতক্তীকরণ আসরিই এটি শুধু জ্বিরব।

কঘাষণা আরিা সক্ষম বা অক্ষম কররত

1

আপিার কহাম স্ক্রীি কথরক আিরতা চাপুি৷

2

পসটিংস > পঘাষণা > খুঁজুি এবং আিরতা চাপুি।

3

ন্রিয়াটি সক্ষম বা অক্ষম কররত পঘাষণা আয়িা-এর পারির স্লাইরারটি আিরতা চাপুি।