Sony Xperia Z3 Plus - বিষয়বস্তু

background image

বিষয়িস্তু

সূচনা পেয়য়.........................................................................................7

এই ব্যবহারকারীর নির্দেনিকা সম্পরকদে.............................................. 7
ওভারনভউ............................................................................ 8
অ্যারসম্বনি.............................................................................9
প্দো সুরক্ষা..........................................................................10
প্রথম বাররর জি্য আপিার যন্ত্র সূচিা করা.....................................10
ককি আমার একটি Google™ অ্যাকাউর্টের প্ররয়াজি?......................... 11

যয়্ত্রের বনরােত্তা.................................................................................13

আপিার যন্ত্রটি সুরনক্ষত তা নিন্চিত করুি......................................13
স্ক্রীি িক............................................................................13
আপিার যন্ত্র স্বয়ংন্রিয়ভারব আিিক করা....................................... 15
SIM কারদে সুরক্ষা.................................................................. 20
আপিার যরন্ত্রর সিাক্তকরণ িম্বরটি খুঁজরে...................................... 20
একটি হানররয় যাওয়া যন্ত্র কখাঁজা ................................................21

পিবসকগুবি পেখা...............................................................................23

টাচস্ক্রীি ব্যবহার................................................................... 23
প্দো িক এবং আিিক করা..................................................... 25
কহাম স্ক্রীি.......................................................................... 25
অ্যান্লিকিিগুনি কিনভরেট করা.................................................... 27
অ্যান্লিরকিি প্দো................................................................... 29
কোট অ্যাপগুনি..................................................................... 30
উইররেটগুনি........................................................................32
িটদেকাটদে এবং কফাাারগুনি.........................................................33
ব্যাকগ্রাউন্ড এবং নথমসমূহ........................................................ 33
একটি স্ক্রীণিট কিওয়া হর্ছে....................................................... 34
আপিার প্দো করকরদে করা হর্ছে.................................................. 34
নবজ্ঞন্তিগুনি..........................................................................35
পনরন্থিনত বারর আইকিগুনি....................................................... 37
অ্যান্লিরকিিগুনির ওভারনভউ...................................................... 40

ি্যাটাবর এিং রক্ষণায়িক্ষণ................................................................. 42

আপিার যন্ত্র চাজদে ক্ওয়া......................................................... 42
ব্যাটানর এবং পাওয়ার ম্যারিজরম্টে...............................................43
আপিার যন্ত্র আপররট করা.......................................................45
কনম্পউটার ব্যবহার করর রক্ষণারবক্ষণ........................................... 47
সঞ্চয়্থিাি এবং কমমনর............................................................. 48
নবষয়বস্তুর ব্যাক আপ কিওয়া ও পুিঃ্থিাপি করা.............................. 49

অ্যাব্লিয়কেনগুবি ডাউনয়িাড করা হয়্ছে............................................. 53

Google Play™ কথরক অ্যান্লিরকিিগুনি রাউিরিার হর্ছে.......................53
অি্য উত্সগুনির জি্য অ্যান্লিরকিি রাউিরিার করা...........................53

2

background image

ইন্টারয়নট এিং পনটওয়াক্কগুবি........................................................... 54

ওরয়ব ব্রাউনজং করুি............................................................. 54
ই্টোররিট এবং MMS কসটিংস .................................................. 54
Wi-Fi.............................................................................. 55
আপিার কমাবাইি রাটা সংরযাে ভাে করা হর্ছে...............................58
করটার ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করা..................................................... 59
কমাবাইি কিটওয়াকদেগুনি নিবদোচি করা............................................60
ভাচুদে্যয়াি প্রাইরভট কিটওয়াকদে (VPNs).......................................... 61

আেনার যয়্ত্রে পডটা সমন্বয় করা........................................................ 62

অিিাইি অ্যাকাউর্টের সারথ সমন্বয়সাধাি.......................................62
Microsoft® Exchange ActiveSync® এর সারথ নসর ািাইজ................. 62

পিবসক পসটিংস..................................................................................64

কসটিংস অ্যার্সেস করা............................................................. 64
ভনিউম কসটিংস....................................................................64
নবরক্ত কররবি িা কমার..........................................................65
প্দো কসটিং..........................................................................66
অ্যান্লিরকিি কসটিংস................................................................68
আপিার অ্যান্লিরকিিগুনি নররসট করা............................................70
স্ক্রীি কসভার........................................................................ 71
ভাষা কসটিংস....................................................................... 71
তানরখ এবং সময়..................................................................71
X-Reality™ for mobile..........................................................72
সুপার-vivid কমার................................................................. 72
ধ্বনি আউটপুট বনধদেত করা.......................................................72
ককািারহাি বানতিকরণ.............................................................73
একানধক ব্যবহারকারী অ্যাকাউণ্টগুনি............................................ 74

টাইে করা োঠ................................................................................ 77

অি-স্ক্রীি কীরবারদে................................................................. 77
কফািপ্যার...........................................................................78
ভরয়স ইিপুট ব্যবহার করর পাঠ্য প্রনবষ্ট করা...................................79
পাঠ্য সম্পা্িা করা............................................................... 79
স্ক্রীরি কয কীরবারদে ক্খা যায় কসটিরক ব্যনক্তেত করা.......................... 80

কি করা.......................................................................................... 82

কি করুি..........................................................................82
গ্রহণ করা কিগুনি.................................................................83
স্মাটদে কি হ্যারন্ডনিং................................................................ 85
চিমাি কিগুনি.................................................................... 86
কি িে ব্যবহার করা............................................................ 86
কি ফররায়ানরদেং.................................................................... 87
কি সীমাবদ্ধ করুি............................................................... 87
একানধক কি....................................................................... 88
কিফাররন্স কি.....................................................................89

3

background image

ভরয়সরমইি..........................................................................89
জরুরী কিসমূহ.................................................................... 90

েবরবচবিগুবি.................................................................................... 91

সন্ধাি করুি এবং পনরনচনতসমূহ ক্খুি.......................................... 91
পনরনচনতগুনি সংরযাজি এবং সম্পা্িা করা.....................................92
পনরনচনতসমূহ ্থিািান্তর করা....................................................... 93
নচনকৎসা এবং জরুনর পনরনচনতর তথ্য যুক্ত করা.............................. 94
নপ্রয়গুনি............................................................................. 95
পনরনচনত তথ্য কপ্ররণ করুি...................................................... 96
পনরনচনতগুনির অ্যান্লিরকিরি িকি এন্ট্রিগুনি এড়ারিা............................96
পনরনচনতগুনির ব্যাক আপ কিওয়া................................................ 97

িাি্কা প্রেরণ এিং চ্যাট....................................................................... 98

বাতদো পড়া এবং পাঠারিা.......................................................... 98
আপিার বাতদোগুনি পনরচািিা করুি............................................. 99
বাতদো কপ্ররণ কথরক কি করা.................................................... 100
বাতদো কপ্ররণ কসটিংস..............................................................100
তাৎক্ষনণক বাতদো কপ্ররণ এবং নভনরও চ্যাট.....................................100

ইয়মইি........................................................................................... 102

ইরমি কসট আপ করা............................................................ 102
ইরমি বাতদোগুনি কপ্ররণ এবং গ্রহণ করা.........................................102
আপিার ইরমি বাতদোগুনি পনরচািিা করুি.................................... 104
ইরমি অ্যাকাউ্টে কসটিংস.........................................................104
Gmail™........................................................................... 105

বমউবিক এিং FM পরবডও............................................................... 106

আপিার যরন্ত্র সংেীত ্থিািান্তর করা............................................ 106
সংেীত কিািা..................................................................... 106
সংেীত কমিু.......................................................................108
ক্লিনিস্ট.............................................................................109
সঙ্গীত অংিী্ানর করা............................................................ 110
ধ্বনি বনধদেত করা................................................................. 110
TrackID™ এর মাধ্যরম সংেীত সিাক্তকরণ.................................... 110
করনরও কিািা...................................................................... 111
পের্দের করনরও চ্যারিিগুনি...................................................... 113
করনরও ধ্বনি কসটিংস............................................................. 113

ক্যায়মরা.........................................................................................114

ফরটা কতািা এবং নভনরওগুনি করকনরদেং করা................................... 114
সাধারণ ক্যারমরা কসটিংস.........................................................115
ন্থির ক্যারমরা কসটিং.............................................................. 121
নভনরও ক্যারমরা কসটিং........................................................... 125

অ্যািিায়ম ছবি ও বিবডওগুবি......................................................... 127

েনব এবং নভনরওগুনি ক্খা হর্ছে............................................... 127
েনব এবং নভনরওগুনি অংিী্ানর এবং ব্যব্থিাপিা করা.......................128

4

background image

েনব সম্পা্ক অ্যান্লিরকিরির মাধ্যরম েনবগুনি সম্পা্িা করা................129
নভনরও সম্পা্ক অ্যান্লিরকিরির মাধ্যরম নভনরওগুনি সম্পা্িা করা......... 130
েনব এবং নভনরওগুনি িুকারিা হর্ছে............................................. 131
অ্যািাবাম কহাম স্ক্রীি কমিু....................................................... 131
একটি মািনচর্রে আপিার েনবগুনি ক্খা........................................ 132

বিবডওগুবি.....................................................................................134

নভনরও অ্যান্লিরকিি...............................................................134
আপিার যরন্ত্র নভনরও নবষয়বস্তু ্থিািান্তর করা.................................135
নভনরও নবষয়বস্তু ব্যব্থিাপিা করা.............................................. 136
Movie Creator...................................................................136

সংযুব্তি........................................................................................... 138

একটি ককবি ব্যবহার করর একটি TV কত আপিার যরন্ত্রর স্ক্রীরণর

প্রনতফিি.......................................................................... 138
TV-কত তারনবহীি ভারব আপিার যরন্ত্রর স্ক্রীি নমরনরং...................... 138
DLNA Certified™ যরন্ত্রর সারথ নবষয়বস্তু অংিী্ানর করা................... 139
USB আিুষনঙ্গকগুনির সারথ আপিার যন্ত্র সংরযাে করা...................... 142
আপিার যন্ত্রটিরক ককারিা DUALSHOCK™ 4 ওয়্যাররিস কর্ট্রিািাররর

সারথ সংরযাে করা................................................................142
NFC............................................................................... 142
Bluetooth® ওয়্যাররিস প্রযুনক্ত.................................................. 145

স্মাট্ক অ্যাব্লিয়কোন এিং বিবেষ্ট্যগুবি যা আেনার সময় িাঁচায়........... 148

Smart Connect-এর ওভারনভউ................................................148
আিুষানঙ্গক উপকরণগুনি পনরচািিা করা.......................................149
Google Search এবং Now.................................................... 149
News Suite অ্যান্লিরকিিটি ব্যবহার করা..................................... 150
আপিার যন্ত্রটিরক ওয়ারিট নহসারব ব্যবহার করা.............................. 150

ভ্রমণ এিং মানবচত্র...........................................................................151

অব্থিাি পনররষবাগুনি ব্যবহার করা............................................. 151
Google Maps™ এবং কিনভরেিি...............................................151
ভ্রমরণর সময় করটা ট্র্যানফক ব্যবহার করা..................................... 152
একটি োনড়র ইিরফারটইিরম্টে নসরস্টরমর সারথ আপিার যন্ত্র ব্যবহার করা. 152
নবমাি কমার...................................................................... 153

ঘবি এিং ক্যায়িন্ডার....................................................................... 154

ক্যারিন্ডার......................................................................... 154
ঘনড়................................................................................ 155

্রেয়িেয়যা্য্যিা................................................................................ 158

নববধদেি অঙ্গভনঙ্গ.................................................................. 158
হররফর আকার....................................................................158
নরসর্লির আকার...................................................................158
রঙ সংরিাধি..................................................................... 158
TalkBack......................................................................... 159
আরও অনরও..................................................................... 159

5

background image

TTY (কটনিটাইপরাইটার) কমার................................................ 160
অ্যার্সেস পাল্টাি...................................................................160

সমর্কন এিং আইবন..........................................................................161

সমথদেি অ্যান্লিরকিি................................................................161
Xperia™ টিপ্স.....................................................................161
কমিু এবং অ্যান্লিরকিরি সাহায্য.................................................. 161
আপিার যরন্ত্র রায়ােিনস্টক পরীক্ষা চািারিা....................................161
পুিসূদেচিা, পুিঃ্থিাপি ও সারাই করা............................................ 162
আমার্র সফ্টওয়্যার উন্নত কররত আমার্র সহায়তা করুি..................163
ওয়ারান্টে, SAR এবং ব্যবহাররর নির্দেনিকা.................................... 164
আপিার যন্ত্রটি নরসাইরকি করুি................................................164
আইিেত তথ্য.................................................................... 164

6