Sony Xperia Z3 Plus - বার্তা প্রেরণ সেটিংস

background image

িাি্কা প্রেরণ পসটিংস

আপিার বাতদো কঘাষণা কসটিংস পনরবতদেি কররত

1

আপিার পহাম ব্ক্রিন কথরক আিরতা চাপুি, তারপরর খুঁজুি এবং -কত আিরতা স্পিদে

করুি।

2

আিরতা চাপুি, তারপরর পসটিংস আিরতা চাপুি।

3

একটি কঘাষণার িব্দ কসট কররত, বিজ্ঞব্তির েব্দ আিরতা চাপুি তারপরর একটি নবকল্প

নিবদোচি করুি বা আিরতা চাপুি এবং আপিার নরভাইরস সংরনক্ষত আরে এমি একটি

সঙ্গীরতর ফাইি নিবদোচি করুি।

4

নিন্চিত কররত, সম্পন্ন হয়য়য়ছ আিরতা চাপুি।

5

অনতনরক্ত কঘাষণার কসটিংরসর সমন্বয় কররত, স্লাইরারর আিরতা চাপুি।

আউটরোইং বাতদোগুনির জি্য করনিভানর নররপাটদে সক্ষম বা অক্ষম কররত

1

আপিার পহাম ব্ক্রিন কথরক আিরতা চাপুি, তারপরর খুঁজুি এবং -কত আিরতা স্পিদে

করুি।

2

আিরতা চাপুি, তারপরর পসটিংস আিরতা চাপুি।

3

ফাংিি সক্ষম বা অক্ষম কররত বিিরণ বরয়োট্ক স্লাইরারর আিরতা চাপুি।

করনিভানর নররপাটদে চািু করার পরর, বাতদোগুনিরত একটি কচক মাকদে প্র্নিদেত হরব যা এই নবষয়টি কবাঝারব কয

বাতদোগুনি সফিভারব করনিভার হরয়রে।