Sony Xperia Z3 Plus - আপনার যন্ত্র আপডেট করা

background image

আেনার য্ত্রে আেয়ডট করা

নিখুঁত পারফররমন্স নিন্চিত কররত সবদেরিষ কাযদেকানরতা, উন্ননত ও বাে সমাধািগুনি কপরত,

আপিার যন্ত্রটির সফ্ট্যওয়্যার আপররট করা উনচত৷ একটি সফ্টওয়্যার আপররট উপিভ্য হরি

পনরন্থিনত বারর ্ৃনষ্টরোচর হয়৷ আপনি ম্যািুয়ানি িতুি আপররটগুনি আরে নকিা পরীক্ষা

কররত পাররি বা আপরররটর সময় নিধদোরণ কররত পাররি৷
সফ্টওয়্যার আপররট ইিস্টি করার সবরথরক সহজতম পদ্ধনত হি এটি ওয়্যাররিস ভারব আপিার

যরন্ত্র ইিস্টি করা৷ তথানপ, নকেু আপররট ওয়্যাররিস রাউিরিাররর জি্য উপিভ্য কিই৷ তারপরর
আপিার যন্ত্র আপররট করার জি্য আপিারক PC-কত বা Apple

®

Mac

®

কনম্পউটারর

Xperia™PC Companion সফ্টওয়্যার ব্যবহার কররত হরব।
আপিার যন্ত্র আপররট করার আরে, নিরম্নাক্ত নবরবচিা করুি:

আপররট করার আরে আপিার কারে পযদো্তি সঞ্চয়্থিাি আরে কসই নবষরয় নিন্চিত হি।

আপনি যন্ ককারিা যন্ত্ররক একানধক ব্যবহারকারী সারথ ব্যবহার কররি তাহরি যন্ত্রটি আপররট

করার জি্য আপিারক অবি্যই মানিক অথদোত প্রাথনমক ব্যবহারকারী নহসারব িে ইি কররত হরব।

নসরস্টম ও অ্যান্লিরকিি আপররটগুনি এই ব্যবহারকারীর নির্দেনিকারত কয ভারব বনণদেত আরে তার

তুিিায় অি্য উপারয় ববনিষ্ট্যগুনিরক উপ্থিাপি কররত পারর। ককারিা আপরররটর পরর Android™

সংস্করণ প্রভানবত িাও হরত পারর।
সফ্টওয়্যার আপররটগুনি সম্পরকদে আররা তরথ্যর জি্য

www.sonymobile.com/update/

-এ যাি৷

45

এটি এই প্রকািিার একটি ই্টোররিট সংস্করণ। © শুধুমা্রে নিজস্ব ব্যবহাররর জি্যই মুদ্রণ করুি।

background image

িতুি সফ্টওয়্যার আরে নকিা পরীক্ষা কররত

1

যন্ আপনি একানধক ব্যবহারকারীর উপন্থিনত সহ একটি যন্ত্র ব্যবহার কররি তাহরি

মানিক নহসারব িে ইি করররেি নক িা কস নবষরয় নিন্চিত হরয় নিি৷

2

আপিার পহাম ব্ক্রিন কথরক, আিরতা চাপুি।

3

পসটিংস > পফান সম্পয়ক্ক > সফ্টওয়্যার আেয়ডট খুঁজুি এবং আিরতা চাপুি।

িতুি সফ্টওয়্যার িা পাওয়া কেরি, তাহরি আপিার যরন্ত্র যরথষ্ট কমমনর খানি িাও থাকরত পারর৷ যন্

আপিার Xperia™ যরন্ত্রর 500 MB-র কম অভ্যন্তরীণ কমমনর খানি থারক, তাহরি আপনি িতুি সফ্টওয়্যাররর

সম্পরকদে ককারিা তথ্য গ্রহণ কররত পাররবি িা৷ এই কক্ষর্রে, আপনি কঘাষণা প্যারিরি একটি সতকদেতা পাি:

"সঞ্চয়্থিাি ফুনররয় কেরে। নকেু নসরস্টম ফাংিি কাজ িাও কররত পারর।" যন্ আপনি এই কঘাষণাটি কপরয়

থারকি, তাহরি উপিভ্য িতুি সফ্টওয়্যার সম্পরকদে কঘাষণাগুনি কপরত আপিারক অভ্যন্তরীণ কমমনর অবি্যই

খানি কররত হরব৷

আপিার যন্ত্র ওয়্যাররিসভারব আপররট করা হর্ছে

আপিার যন্ত্র সফ্টওয়্যার ওয়্যাররিসভারব আপররট কররত সফ্টওয়্যার আপররট অ্যান্লিরকিি ব্যবহার

করুি৷ আপনি আপিার অপাররটররর উপর নিভদের করর আপররটগুনি আপিার কমাবাইি

কিটওয়ারকদে রাউিরিার কররত পাররবি। আপনি যারত করটা ট্র্যানফক খরচ বাচারত পাররি তার

জি্য িতুি সফ্টওয়্যার রাউিরিার করার জি্য কমাবাইি কিটওয়ারকদের পনরবরতদে Wi-Fi কিটওয়াকদে

ব্যবহার করার জি্য প্রস্তানবত৷

একটি নসরস্টম আপররট রাউিরিার এবং ইিস্টি কররত

1

যন্ আপনি একানধক ব্যবহারকারীর সারথ একটি যন্ত্র অংিী্ানর কররি, তাহরি মানিক

নহসারব িে ইি করররেি নক িা কস নবষরয় নিন্চিত হরয় নিি৷

2

আপিার পহাম ব্ক্রিন কথরক, আিরতা চাপুি।

3

পসটিংস > পফান সম্পয়ক্ক > সফ্টওয়্যার আেয়ডট খুঁজুি এবং আিরতা চাপুি।

4

ককারিা নসরস্টম আপররট উপিভ্য হরি, কসটিক আপিার যরন্ত্র রাউিরিার কররত

ডাউনয়িাড করুন আিরতা চাপুি৷

5

রাউিরিার সম্পূণদে হরি, অবিরি রাখুন আিরতা চাপুি এবং ইিস্টরিিিটি সম্পূণদে কররত

অি-স্ক্রীি নির্দেিাবিী অিুসরণ করুি৷

আপনি অবিরি রাখুন আিরতা চাপার পরর আপিার কফাি কখি আপররট করা হরব তার সময় নিধদোরণ

কররত পাররি।

স্বয়ংন্রিয় ইিরস্টরিিি কসট আপ কররত

1

আপিার পহাম ব্ক্রিন কথরক, আিরতা চাপুি।

2

পসটিংস > পফান সম্পয়ক্ক > সফ্টওয়্যার আেয়ডট খুঁজুি এবং আিরতা চাপুি।

3

আিরতা চাপুি, তারপরর পসটিংস আিরতা চাপুি এবং একটি নবকল্প নিবদোচি করুি৷

একটি কনম্পউটার ব্যবহার করর আপিার যন্ত্র আপররট কররত

1

একটি USB ককবরির সাহারয্য আপিার কফািরক কনম্পউটাররর সারথ সংরযাে করুি৷

2

আপিার যরন্ত্রর স্ক্রীি আিিক আরে এবং যরন্ত্র USB সংরযাে কমার ফাইিগুবি স্থানান্তর

করুন-এ ্থিাপি করা কিই তা নিন্চিত করুি।

3

স্বয়ংন্রিয় ভারব শুরু িা হরি, Xperia™ Companion খুিুি।

4

কনম্পউটাররর ই্টোররিরট অ্যার্সেস কররত পারর নকিা তা নিন্চিত করুি।

5

কবম্পউটার: একটি িতুি সফটওয়্যার সিাক্ত হরি একটা পপআপ উইরন্ডা ্ৃনষ্টরোচর হয়৷

প্রাসনঙ্গক সফটওয়্যার আপররটগুনিরক চািারিার জি্য স্ক্রীরি-ক্ওয়া নির্দেিগুনি অিুসরণ

করুি৷

আপনি যন্ প্রাসনঙ্গক কনম্পউটারর Xperia™ Companion সফ্টওয়্যার ইিস্টি িা করর থারকি তাহরি,

আপিার যন্ত্রটিরক কনম্পউটাররর সারথ সংরযাে করুি এবং অি-স্ক্রীি নির্দেিবিী অিুসরণ করুি। আপনি

আপিার যরন্ত্রর সারথ আসা USB ককবিটি ব্যবহার কররেি এবং তা সঠিকভারব যন্ত্র ও কনম্পউটারর সংযুক্ত

আরে তা নিন্চিত করুি৷

46

এটি এই প্রকািিার একটি ই্টোররিট সংস্করণ। © শুধুমা্রে নিজস্ব ব্যবহাররর জি্যই মুদ্রণ করুি।