Sony Xperia Z3 Plus - TalkBack

background image

TalkBack

TalkBack হি ্ুবদেি ্ৃনষ্টিনক্ত নবনিষ্ট মািুষর্র জি্য এক স্ক্রীি নররার পনররষবা। আপিার

Android যরন্ত্র করা ককারিা ইরভ্টে বা কারজর বণদেিা কররত TalkBack মুরখ বিা প্রনতন্রিয়া

ব্যবহার করর। TalkBack ব্যবহারকারীর ই্টোররফস বণদেিা করর এবং সফ্টওয়্যার ত্রুটি, নবজ্ঞন্তি

এবং বাতদো পরড় কিািায়।

TalkBack সক্ষম কররত

1

আপিার পহাম ব্ক্রিন কথরক, আিরতা চাপুি।

2

পসটিংস > ্রেয়িেয়যা্য্যিা > TalkBack খুঁজুি এবং আিরতা চাপুি।

3

TalkBack-এর িীরচর স্লাইরারটি আিরতা চাপুি এবং তারপরর ঠ. আয়ছ আিরতা চাপুি।

TalkBack-এর জি্য কথি, প্রনতন্রিয়া এবং স্পিদে অগ্রানধকারগুনি পনরবতদেি কররত, পসটিংস আিরতা চাপুি,

তারপরর স্ক্রীিটি ্ুবার আিরতা চাপুি।

আপনি ববনিষ্ট্যটিরক সক্ষম করার পর TalkBack অনবিরম্ব একটি টিউরটানরয়াি আরম্ভ করর৷ টিউরটানরয়াি

কথরক প্র্থিাি কররত, আিরতা চাপুি, তারপরর স্ক্রীিটি ্ুইবার আিরতা চাপুি।

TalkBack অক্ষম কররত

1

আপিার পহাম ব্ক্রিন কথরক, আিরতা চাপুি, তারপরর স্ক্রীরির কযরকারিা ্থিারি ্ুবার

আিরতা চাপুি।

2

পসটিংস খুঁজুি ও আিরতা চাপুি, তারপরর স্ক্রীরির কযরকারিা ্থিারি ্ুবার আিরতা চাপুি।

3

্ুই বা তার কবনি আঙুি ন্রয় তানিকার মরধ্য কস্ক্রাি করর ্রেয়িেয়যা্য্যিা খুঁজুি ও

আিরতা চাপুি, তারপরর স্ক্রীরির কযরকারিা ্থিারি ্ুবার আিরতা চাপুি।

4

্ুই বা তার কবনি আঙুি ন্রয় তানিকার মরধ্য কস্ক্রাি করর TalkBack খুঁজুি ও আিরতা

চাপুি, তারপরর স্ক্রীরির কযরকারিা ্থিারি ্ুবার আিরতা চাপুি।

5

চািু-বন্ধ সু্যইচ আিরতা চাপুি এবং তারপরর স্ক্রীরির কযরকারিা ্থিারি ্ুবার আিরতা

চাপুি।

6

ঠিক আয়ছ আিরতা চাপুি এবং তারপরর স্ক্রীরির কযরকারিা ্থিারি ্ুবার আিরতা চাপুি।