Sony Xperia Z3 Plus - পরিচিতি তথ্য প্রেরণ করুন

background image

েবরবচবি ির্য প্রেরণ করুন

আপিার নবজরিস কারদে কপ্ররণ কররত

1

আপিার পহাম ব্ক্রিন কথরক, আিরতা চাপুি, তারপরর আিরতা চাপুি৷

2

ME আিরতা চাপুি৷

3

আিরতা চাপুি, তারপরর িন্টন আিরতা চাপুি।

4

উপিভ্য একটি ্থিািান্তরণ পদ্ধনত নিবদোচি করর প্দোর নির্দেিাবিী অিুসরণ করুি৷

একটি পনরনচনত কপ্ররণ কররত

1

আপিার পহাম ব্ক্রিন কথরক, আিরতা চাপুি, তারপরর আিরতা চাপুি।

2

যার নবি্ আপনি কপ্ররণ কররত চাইরেি কসই পনরনচনতটা আিরতা চাপুি৷

3

আিরতা চাপুি, তারপরর িন্টন আিরতা চাপুি।

4

উপিভ্য একটি ্থিািান্তরণ পদ্ধনত নিবদোচি করর প্দোর নির্দেিাবিী অিুসরণ করুি৷

অনবিরম্ব নবনভন্ন পনরনচনতগুরিা কপ্ররণ করুি

1

আপিার পহাম ব্ক্রিন কথরক, আিরতা চাপুি, তারপরর আিরতা চাপুি৷

2

আপনি কয পনরনচনতগুনি অংিী্ানর কররত চাি কসগুনি স্পিদে করুি ও ধরর থাকুি

তারপরর কসগুনির পারির কচকবা্সেগুনি নচনহ্নত বা অনচনহ্নত করুি।

3

আিরতা চাপুি, তারপরর িন্টন আিরতা চাপুি।

4

উপিভ্য একটি ্থিািান্তরণ পদ্ধনত নিবদোচি করর প্দোর নির্দেিাবিী অিুসরণ করুি৷

সমস্ত পনরনচনত কপ্ররণ কররত

1

আপিার পহাম ব্ক্রিন কথরক, আিরতা চাপুি, তারপরর আিরতা চাপুি৷

2

টিপুি, তারপর আপিার সমস্ত পনরনচনতর এ্সেরপাটদে সূচিা কররত ইয়ম্পাট্ক/এ্সেয়োট্ক >

সকি েবরবচবি পেয়ার করুন আিরতা চাপুি৷

3

পনরন্থিনত বারটি নিরচর ন্রক কটরি আিুি৷ এ্সেরপাটদে সম্পূণদে হরয় কেরি, কঘাষণাটি আিরতা

চাপুি৷

4

একটি উপিভ্য ্থিািান্তরণ পদ্ধনত নিবদোচি করর অি-স্ক্রীি নির্দেিাবিী অিুসরণ করুি৷