Sony Xperia Z3 Plus - পরিচিতিগুলির অ্যাপ্লিকেশনে নকল এন্ট্রিগুলি এড়ানো

background image

েবরবচবিগুবির অ্যাব্লিয়কেয়ন নকি এব্ট্রিগুবি এিায়না

যন্ আপনি আপিার পনরনচনতগুনি একটি িতুি অ্যাকাউর্টের সারথ সমিয়সাধি কররি বা অি্য

উপারয় পনরনচনত তথ্য আম্ানি কররি তাহরি আপনি পনরনচনতগুনির অ্যান্লিরকিরি িকি এন্ট্রিগুনি

কপরত পাররি৷ যন্ এমি ঘরট তাহরি, একটি একক এন্ট্রি বতনর কররত আপনি এই িকিগুনিরক

নিঙ্ক কররত পাররি৷ আপনি যন্ ভুি করর এন্ট্রিগুনি নিঙ্ক করর থারকি তাহরি, পরর আবার

কসগুনি আিনিঙ্ক কররত পাররি৷

পনরনচনতসমূহ নিঙ্ক কররত

1

আপিার পহাম ব্ক্রিন কথরক, আিরতা চাপুি, তারপরর আিরতা চাপুি৷

2

কসই পনরনচনতটিরক আিরতা চাপুি ও ধরর রাখুি কযটিরক আপনি অি্য একটি পনরনচনতর

সারথ নিঙ্ক কররত চাি৷

3

আপনি কয পনরনচনত নিঙ্ক কররত চাি কসটির পারির কচকবা্সেরত টিক িাোি৷

4

আিরতা চাপুি, তারপরর বিঙ্ক করুন আিরতা চাপুি। প্রথম সম্পরকদের তথ্যটি নদ্বতীয়

সম্পরকদের সারথ মাজদে হরয় যায় এবং নিঙ্ক হওয়া পনরনচনতগুনি পনরনচনত তানিকারত একটি

পনরনচনত নহসারব প্র্নিদেত হয়৷

5

নিন্চিত কররত বিঙ্ক আিরতা চাপুি৷

96

এটি এই প্রকািিার একটি ই্টোররিট সংস্করণ। © শুধুমা্রে নিজস্ব ব্যবহাররর জি্যই মুদ্রণ করুি।

background image

নিঙ্ক করা পনরনচনতগুনি আিা্া কররত

1

আপিার পহাম ব্ক্রিন কথরক, আিরতা চাপুি, তারপরর আিরতা চাপুি৷

2

আপনি কয নিঙ্ক করা পনরনচনতটি সম্পা্িা কররত চাি কসটি আিরতা চাপুি, তারপরর

আিরতা চাপুি৷

3

আিরতা চাপুি, তারপরর বিঙ্কমু্তি করুন আিরতা চাপুি।

4

নিন্চিত কররত বিঙ্কমু্তি আিরতা চাপুি৷