Sony Xperia Z3 Plus - অন-স্ক্রীন কীবোর্ড

background image

অন-্ক্রিীন কীয়িাড্ক

অি-স্ক্রীি QWERTY কীরবাররদের মাধ্যরম আপনি প্রনতটি অক্ষর আিা্া করর টিরপ পাঠ্য ইিপুট

কররত পাররি, বা কজসচার ইিপুট ববনিষ্ট্য ব্যবহার কররত পাররি এবং িব্দ নিখরত অক্ষর কথরক

অক্ষরর আপিার আঙুি স্লাইর কররত পাররি৷ আপনি যন্ ইিপুট পারঠ্যর জি্য এক হারত ব্যবহার

হয় করা হয় এমি এবং অি-স্ক্রীি কীরবাররদের একটি কোট সংস্করণ ব্যবহার কররি, তাহরি এর

পনরবরতদে আপনি এক হাত ন্রয় ব্যবহার করা যায় এমি কীরবারদেটি ব্যবহার কররত পাররি৷
পাঠ্য ইিপুরটর জি্য আপনি সরবদোচ্চ নতিটি পযদেন্ত ি্যানতি ভাষা নিবদোচি কররত পাররি৷ স্মাটদে

ভাষা সিাক্তকরণ ববনিষ্ট্যটি ভাষা সিাক্ত করর যা আপনি টাইপ করার সময় ব্যবহার কররি ও

যার মাধ্যরম িব্দ অিুমাি কররি। নকেু অ্যান্লিরকিি স্বয়ংন্রিয়ভারব অি-স্ক্রীি কীরবারদে কখারি,

কযমি - ইরমি এবং বাতদো কপ্রররণর অ্যান্লিরকিিগুনি

1 কাসদোররর আরে একটি অক্ষর নবরিাপ করুি৷

2 একটি ক্যারররজ নফরর যাওয়া প্রনবষ্ট করুি বা পাঠ ইিপুটরক নিন্চিত করুি৷

3 একটি জায়ো প্রনবষ্ট করুি৷

4 আপিার কীরবারদে ব্যনক্তেতকরণ করুি| কী কবারদে ব্যনক্তেতকৃত হওয়ার পর এই কীগুনি অ্ৃি্য হরয় যায়৷

5 প্দোরত সংখ্যা এবং নচহ্ন প্র্িদেি করুি৷ এমিনক আররা নচরহ্নর জি্য, আিরতা চাপুি৷

6 কোট হারতর , বড় হারতর এবং ক্যাপস এর মরধ্য সু্যইচ করুি৷ নকেু ভাষার জি্য, এই কী টি ভাষারত

অনতনরক্ত অক্ষররক অ্যার্সেস কররত ব্যবহার করা হরয়রে৷

পাঠ্য প্রনবষ্ট করার জি্য অি-স্ক্রীি কীরবারদে প্র্িদেি করুি

একটি পাঠ্য এন্ট্রি কক্ষ্রে আিরতা চাপুি।

ি্যান্ডরস্কপ সজ্জারীনতরত অি-স্ক্রীি কীরবারদে ব্যবহার কররত

অি-স্ক্রীি কীরবারদে প্র্নিদেত হয় তখি যন্ত্রটি আড়াআনড় করর নিি৷

ি্যান্ডরস্কপ অব্থিািরীনত সক্ষমম কররত নকেু অ্যান্লিরকিরি আপিারক হয়রতা কসটিংস সামঞ্জস্য কররত হরব৷

অক্ষর অিুসারর পাঠ্য নিখরত

1

কীরবাররদের উপরর ্ৃি্যমাি ককািও অক্ষর প্রনবষ্ট কররত, অক্ষরটি আিরতা চাপুি৷

2

নভন্ন অক্ষর প্রনবষ্ট কররত, একটি উপিভ্য নবকল্প তানিকা পাওয়ার জি্য নিয়নমত কীরবারদে

অক্ষর স্পিদে করুি এবং ধরর থাকুি. তারপরর তানিকা কথরক নিবদোচি করুি৷৷ উ্াহরি

স্বরুপ, "é" প্রনবষ্ট করুি "e" কক স্পিদে করুি এবং ধরর থাকুম যতক্ষণ িা অি্য নবকল্প

্ৃনষ্টরোচর হর্ছে, যন্ আপিার আঙুিগুরিা কীরবাররদের উপরর কপ্রস করা থারক, কটরি আিুি

এবং "é" নিবদোচি করুি৷

একটি সময়পবদে প্ররবি করারত

ককািও িব্দ প্রনবষ্ট করা পর, ব্যবধারির বারটিরত ্ুবার আিরতা চাপুি৷

77

এটি এই প্রকািিার একটি ই্টোররিট সংস্করণ। © শুধুমা্রে নিজস্ব ব্যবহাররর জি্যই মুদ্রণ করুি।

background image

সংরকত ইিপুট ন্রিয়া ব্যবহাররর মাধ্যরম পাঠ্য প্রনবষ্ট কররত

1

আপনি যখি অি-স্ক্রীি কীরবারদে প্র্নিদেত হয়, তখি আপনি কয িব্দ নিখরত চাি তার

কখাঁজ কপরত এক বণদে কথরক আর এক বরণদে আপিার আঙুি স্লাইর করুি৷

2

আপিার একটি িব্দ কিখার পরর, আপিার আঙুি উপরর তুিুি৷ অরক্ষররর উপর নভনত্ত

করর একটি িরব্দর পরামিদে ক্য়৷

3

আপনি কয িব্দটি চাি, যন্ কসটি প্র্নিদেত িা হয় তরব অি্যাি্য নবকল্প এবং কসই অিুসারর

নিবদোচি কররত এ আিরতা চাপুি৷ যন্ পে্দেসই নবকল্প প্র্নিদেত িা হয়, তরব সম্পূণদে

িব্দ মুরে কফিুি এবং আবার নচন্ণিত করুি, বা পৃথকভারব প্রনতটি অক্ষরর আিরতা কচরপ

দ্বারা িব্দটি নিখুি৷

সংরকত ইিপুট সক্ষম বা অক্ষম কররত

1

অি-স্ক্রীি কীরবারদে প্র্নিদেত হরি আিরতা চাপুি৷

2

আিরতা চাপুি, তারপরর কীয়িাড্ক পসটিংস আিরতা চাপুি৷

3

পি্চিার ইনেুট স্লাইরারটি আিরতা চাপুি।

এক-হানত কীরবারদে

1

কপারট্রট কমারর অি-স্ক্রীণ কীরবারদে খুিুি, তারপর আিরতা চাপুি৷

2

আিরতা চাপুি, তারপরর এক-হাি ব্য়য় ি্যিহার করা কীয়িাড্ক আিরতা চাপুি৷

3

এক-হানত কীরবারদে স্ক্রীরির বাম বা রাি পারি সরারত, কসই অিুসারর বা আিরতা

চাপুি৷

পূণদে অি-স্ক্রীি কীরবাররদে আসরত, আিরতা চাপুি৷