Sony Xperia Z3 Plus - মোবাইল নেটওয়ার্কগুলি নির্বাচন করা

background image

পমািাইি পনটওয়াক্কগুবি বনি্কাচন করা

আপিার যন্ত্রটি আপনি কযখারি আরেি কসখারি উপিভ্য কমাবাইি কিটওয়াকদেগুনির উপর নিভদের

করর স্বয়ংন্রিয়ভারব কমাবাইি কিটওয়াকদেগুনির মরধ্য সু্যইচ করর৷ আপনি একটি নিন্দেষ্ট কমাবাইি

কিটওয়াকদে কমার অ্যার্সেস করার জি্য ম্যািুয়ানিভারব আপিার যন্ত্র কসট কররতও পাররি,

উ্াহরণস্বরূপ, WCDMA বা GSM৷
আপনি ককাি ধররির বা কমাররর কিটওয়ারকদে সংযুক্ত ররয়রেি তার উপর নভনত্ত করর পনরন্থিনত

বারর আিা্া আিা্া ন্থিনত আইকিগুনি প্র্নিদেত হয়৷ নবনভন্ন ন্থিনত আইকি ক্খরত ককমি হয়

তা জািরত

পনরন্থিনত আইকিগুনি

পৃষ্ঠায় 37 ক্খুি।

একটি কিটওয়াকদে কমার নিবদোচি কররত

1

আপিার পহাম ব্ক্রিন কথরক, আিরতা চাপুি।

2

পসটিংস > আরও > পমািাইি পনটওয়াক্ক খুঁজুি এবং আিরতা চাপুি।

3

েছয়্দের পনটওয়াক্ক ্রেকার আিরতা চাপুি তারপরর একটি কিটওয়াকদে কমারর নিবদোচি

করুি৷

ম্যািুয়ািভারব অি্য ককািও কিটওয়াকদে নিবদোচি কররত

1

আপিার পহাম ব্ক্রিন কথরক, আিরতা চাপুি।

2

পসটিংস > আরও > পমািাইি পনটওয়াক্ক > পনটওয়াক্ক অোয়রটরগুবি খুঁজুি এবং

আিরতা চাপুি।

3

সন্ধান পমাড আিরতা চাপুি, তারপরর ম্যানুয়াি নিবদোচি করুি৷

4

একটি কিটওয়াকদে নিবদোচি করুি৷

আপনি ককািও কিটওয়াকদে ম্যািুয়াি পদ্ধনতরত নিবদোচি কররি, আপনি ম্যািুয়াি পদ্ধনতরত নিবদোনচত

কিটওয়াকদেটির কররঞ্জর বাইরর চরি কেরিও আপিার যন্ত্রটি অি্য ককািও কিটওয়াকদে সন্ধাি কররব িা৷

60

এটি এই প্রকািিার একটি ই্টোররিট সংস্করণ। © শুধুমা্রে নিজস্ব ব্যবহাররর জি্যই মুদ্রণ করুি।

background image

স্বয়ংন্রিয় কিটওয়াকদে নিবদোচি সন্রিয় কররত

1

আপিার পহাম ব্ক্রিন কথরক, আিরতা চাপুি।

2

পসটিংস > আরও > পমািাইি পনটওয়াক্ক > পনটওয়াক্ক অোয়রটরগুবি খুঁজুি এবং

আিরতা চাপুি।

3

সন্ধান পমাড আিরতা চাপুি, তারপরর আেনাআেবন নিবদোচি করুি৷