Sony Xperia Z3 Plus - Гласово въвеждане на текст

background image

Гласово въвеждане на текст

При въвеждане на текст можете да използвате функцията за гласово въвеждане, вместо да го
въведете чрез клавиатурата. Просто произнесете думите, които искате да въведете. Гласовото
въвеждане е експериментална технология на Google™ и е достъпно за някои езици и региони.
Трябва да активирате гласовото въвеждане, преди да можете да започнете да го използвате.

Разрешаване на гласовото въвеждане

1

Когато екранната клавиатура е показана, натиснете

.

2

Натиснете , след което натиснете Настройки на клавиатурата.

3

Натиснете плъзгача за Клавиш Google™ гласово въвеждане. Когато функцията
е разрешена, на клавиатурата се появява .

Гласово въвеждане на текст

1

Отворете екранната клавиатура и се уверете, че функцията за гласово въвеждане е
включена.

2

Натиснете . Когато се появи , говорете, за да се въведе текст.

3

Когато приключите, натиснете отново. Появява се предложеният текст.

4

Ако е необходимо, редактирайте текста ръчно.