Sony Xperia Z3 Plus - المحتويات

background image

اًيئاقلت

.........................................................................

14

ةيامح

ةقاطب

SIM

.................................................................................

18

ثحبلا

نع

مقر

فيرعت

كزاهج

.................................................................

18

روثعلا

ىلع

زاهج

دوقفم

.........................................................................

19

ملعت

تايساسألا

................................................................................

21

مادختسا

ةشاش

سمللا

...........................................................................

21

لفق

ةشاشلا

ءاغلإو

اهلفق

.......................................................................

23

ةشاشلا

ةيسيئرلا

...................................................................................

23

لقنتلا

نيب

تاقيبطتلا

..............................................................................

25

ةشاش

تاقيبطتلا

...................................................................................

27

تاقيبطتلا

ةريغصلا

................................................................................

28

تاهجاو

ةيموسر

....................................................................................

29

تاراصتخالا

تادلجملاو

...........................................................................

30

ةيفلخلا

طامنأو

ةيفلخ

ةشاشلا

..................................................................

31

طاقتلا

ةطقل

ةشاش

...............................................................................

31

ليجست

ةشاشلا

.....................................................................................

31

تاراعشإ

.............................................................................................

32

زومر

طيرش

ةلاحلا

.................................................................................

35

ةرظن

ةماع

ىلع

تاقيبطتلا

......................................................................

37

ةيراطبلا

ةنايصلاو

...............................................................................

39

نحش

كزاهج

........................................................................................

39

ةرادإ

ةيراطبلا

ةقاطلاو

...........................................................................

40

ثيدحت

زاهجلا

.......................................................................................

42

ةنايصلا

مادختساب

رتويبمك

........................................................................

43

ةركاذلا

نيزختلاو

...................................................................................

44

خسنلا

يطايتحالا

عاجرتساو

ىوتحملا

........................................................

46

ليزنت

تاقيبطتلا

.................................................................................

49

ليزنت

تاقيبطتلا

نم

Google Play™

.......................................................

49

ليزنت

تاقيبطتلا

نم

رداصم

ىرخأ

.............................................................

49

2

background image

تنرتنإلا

تاكبشلاو

.............................................................................

50

ضارعتسا

بيولا

...................................................................................

50

تادادعإ

تنرتنإلا

ةمدخو

ةلسارملا

طئاسولاب

ةددعتملا

MMS

........................

50

Wi-Fi

.................................................................................................

51

ةكراشم

لاصتا

تانايب

لاقنلا

....................................................................

53

مكحتلا

يف

مادختسا

تانايبلا

....................................................................

55

ديدحت

تاكبش

فتاهلا

لاقنلا

.....................................................................

56

تاكبشلا

ةصاخلا

ةيضارتفالا

)

VPN

(

..........................................................

56

ةنمازم

تانايبلا

ىلع

كزاهج

..................................................................

58

ةنمازملا

عم

تاباسح

ربع

تنرتنإلا

.............................................................

58

ةنمازملا

عم

Microsoft® Exchange ActiveSync®

.................................

58

تادادعإلا

ةيساسألا

............................................................................

60

تادادعإ

لوصولا

...................................................................................

60

تادادعإ

توصلا

....................................................................................

60

عضو

مدع

جاعزإلا

.................................................................................

61

تادادعإ

ةشاشلا

...................................................................................

62

تادادعإ

قيبطتلا

...................................................................................

64

ةداعإ

طبض

كتاقيبطت

.............................................................................

65

ةشاشلا

ةتقؤملا

....................................................................................

66

تادادعإ

ةغللا

.......................................................................................

66

خيراتلا

تقولاو

......................................................................................

67

X-Reality™ for mobile

......................................................................

67

عضو

قئاف

ةيويحلا

.................................................................................

67

نيسحت

جارخإ

توصلا

.............................................................................

67

ءاغلإ

شيوشتلا

.....................................................................................

68

تاباسح

نيمدختسملا

نيددعتملا

..............................................................

69

ةباتك

صن

.........................................................................................

71

ةحول

حيتافملا

ىلع

ةشاشلا

.....................................................................

71

ةحول

فتاهلا

.........................................................................................

72

لاخدإ

صن

مادختساب

لاخدإ

توصلا

.........................................................

73

ليدعت

صنلا

.........................................................................................

73

صيصخت

ةحول

حيتافملا

ىلع

ةشاشلا

........................................................

74

لاصتالا

...........................................................................................

76

ءارجإ

تاملاكملا

...................................................................................

76

لابقتسا

تاملاكملا

................................................................................

77

لماعتلا

يكذلا

عم

تاملاكملا

...................................................................

79

تاملاكملا

ةيراجلا

.................................................................................

79

مادختسا

لجس

تاملاكملا

.......................................................................

79

ةداعإ

هيجوت

تاملاكملا

...........................................................................

80

دييقت

تاملاكملا

.....................................................................................

80

تاملاكملا

ةددعتملا

...............................................................................

81

تاملاكملا

ةيعامجلا

...............................................................................

82

3

background image

ديربلا

يتوصلا

.......................................................................................

82

تاملاكم

ئراوطلا

..................................................................................

83

تاهج

لاصتالا

...................................................................................

84

ثحبلا

نع

ءامسألا

/

ماقرألا

اهضرعو

..........................................................

84

ةفاضإ

تاهج

لاصتالا

اهريرحتو

................................................................

85

لقن

ءامسألا

/

ماقرألا

..............................................................................

86

ةفاضإ

تامولعم

تاهج

لاصتا

ةيبط

ةصاخو

ئراوطب

.....................................

87

ةلضفملا

..............................................................................................

88

لاسرإ

تامولعم

مسالا

/

مقرلا

...................................................................

88

بنجت

تالاخدإلا

ةرركتملا

يف

قيبطت

تاهج

لاصتالا

......................................

89

خسنلا

يطايتحالا

تاهجل

لاصتالا

..............................................................

89

ةلسارملا

ةشدردلاو

............................................................................

91

ةءارق

لئاسرلا

اهلاسرإو

.........................................................................

91

ميظنت

كلئاسر

.......................................................................................

92

ةملاكم

نم

ةلسارملا

..............................................................................

93

تادادعإ

ةلسارملا

..................................................................................

93

ةلسارملا

ةيروفلا

ةشدردو

ويديفلا

..............................................................

93

ديرب

ينورتكلإ

...................................................................................

94

دادعإ

ديربلا

ينورتكلإلا

...........................................................................

94

لاسرإ

لئاسر

ديربلا

ينورتكلإلا

اهمالتساو

...................................................

94

ميظنت

لئاسر

ديربلا

ينورتكلإلا

ةصاخلا

كب

..................................................

96

تادادعإ

باسح

ديربلا

ينورتكلإلا

..............................................................

96

Gmail™

............................................................................................

97

ىقيسوملا

ويدارو

FM

........................................................................

98

لقن

ىقيسوملا

ىلإ

كزاهج

......................................................................

98

عامتسالا

ىلإ

ىقيسوملا

.........................................................................

98

ةمئاق

ىقيسوملا

.................................................................................

100

مئاوق

ليغشتلا

....................................................................................

100

ةكراشم

ىقيسوملا

..............................................................................

101

نيسحت

توصلا

...................................................................................

101

فرعتلا

ىلع

ىقيسوملا

مادختساب

ةينقت

TrackID™

..................................

102

عامتسالا

ىلإ

ويدارلا

............................................................................

103

تاونق

ويدارلا

ةلضفملا

..........................................................................

104

تادادعإ

توص

ويدارلا

...........................................................................

104

اريماكلا

..........................................................................................

106

طاقتلا

روص

ةيفارغوتوف

ليجستو

عطاقم

ويديف

..........................................

106

تادادعإ

اريماكلا

ةماعلا

........................................................................

107

تادادعإ

اريماك

روصلا

ةتباثلا

...................................................................

113

تادادعإ

اريماك

ويديفلا

..........................................................................

116

روصلا

عطاقمو

ويديفلا

يف

موبلألا

.......................................................

119

ضرع

روصلا

ةيفارغوتوفلا

تافلمو

ويديفلا

................................................

119

ةكراشم

روصلا

ةيفارغوتوفلا

تافلمو

ويديفلا

اهترادإو

...................................

120

4

background image

ريرحت

روصلا

مادختساب

قيبطت

ررحم

روصلا

ةيفارغتوفلا

...............................

121

ريرحت

عطاقم

ويديفلا

مادختساب

قيبطت

ررحم

عطاقم

ويديفلا

.........................

122

ءافخإ

روصلا

ةيفارغوتوفلا

عطاقمو

ويديفلا

...............................................

123

ةمئاق

ةشاشلا

ةيسيئرلا

موبلألل

...............................................................

123

ضرع

روصلا

ةيفارغوتوفلا

ىلع

ةطيرخ

...................................................

124

تافلم

ويديفلا

..................................................................................

126

قيبطت

ويديفلا

.....................................................................................

126

لقن

ىوتحم

ويديفلا

ىلإ

كزاهج

..............................................................

127

ةرادإ

ىوتحم

ويديفلا

.............................................................................

127

قيبطت

ءاشنإ

مالفألا

............................................................................

127

ليصوتلا

.........................................................................................

129

سكع

ةشاش

زاهجلا

ىلع

ةشاش

نويزفلت

مادختساب

لبك

..............................

129

سكع

ةشاش

كزاهج

اًيكلسال

ىلع

ةشاش

نويزفلت

......................................

129

ةكراشم

ىوتحملا

عم

ةزهجأ

DLNA Certified™

......................................

130

ليصوت

كزاهج

تاقحلمب

USB

...............................................................

132

ليصوت

كزاهج

ةدحوب

مكحت

ةيكلسال

DUALSHOCK™ 4

.........................

133

NFC

................................................................................................

133

ةينقت

Bluetooth®

ةيكلساللا

.................................................................

135

تاقيبطتلا

تازيملاو

ةيكذلا

ةرِّفوملا

كتقول

.............................................

138

ةرظن

ةماع

ىلع

Smart Connect

.........................................................

138

ةرادإ

تاقحلملا

...................................................................................

139

Google Search & Now

....................................................................

139

مادختسا

قيبطت

News Suite

...............................................................

140

مادختسا

كزاهج

ةظفحمك

.....................................................................

140

رفسلا

طئارخلاو

..............................................................................

141

مادختسا

تامدخ

ديدحت

عقاوملا

..............................................................

141

Google Maps™

ةحالملاو

.................................................................

141

مادختسا

ةكرح

رورم

تانايبلا

ءانثأ

رفسلا

..................................................

141

مادختسا

كزاهج

عم

ماظن

يهيفرت

يتامولعم

ةرايسلاب

.................................

142

عضو

ناريطلا

.....................................................................................

142

ةعاسلا

ميوقتلاو

..............................................................................

144

ميوقتلا

..............................................................................................

144

ةعاسلا

..............................................................................................

145

ةيناكمإ

لوصولا

...............................................................................

148

ةءاميإ

ريبكتلا

......................................................................................

148

مجح

طخلا

........................................................................................

148

مجح

ةشاشلا

.....................................................................................

148

حيحصت

ناولألا

....................................................................................

148

TalkBack

........................................................................................

149

توصلا

يداحألا

...................................................................................

149

عضو

TTY

)

ةباتكلا

نع

دعب

(

..................................................................

149

ليدبت

لوصولا

.....................................................................................

149

5

background image

معدلا

تامدخلاو

ةينوناقلا

..................................................................

151

قيبطت

معدلا

......................................................................................

151

تاحيملت

Xperia™

.............................................................................

151

تاميلعت

يف

مئاوقلا

تاقيبطتلاو

.............................................................

151

ءارجإ

تارابتخا

صيخشتلا

ىلع

كزاهج

....................................................

151

ةداعإ

ليغشتلا

ةداعإو

طبضلا

حالصإلاو

....................................................

152

اندعاس

ىلع

نيسحت

انجمارب

..................................................................

153

نامضلا

ةبسنو

صاصتمالا

ةددحملا

)

SAR

(

تاداشرإو

مادختسالا

..................

153

ةداعإ

ريودت

كزاهج

..............................................................................

154

تامولعم

ةينوناق

.................................................................................

154

6

background image

عورشلا

يف

ءدبلا

لوح

ليلد

مدختسملا

اذه

اذه

وه

ليلد

مدختسملا

زاهجل

Xperia™ Z3+

صاخلا

رادصإب

جمانربلا

Android™ 7.0

.

اذإو

مل

نكت

اًدكأتم

نم

رادصإ

جمانربلا

تبثملا

ىلع

،كزاهج

كنكميف

هتعجارم

نم

ةمئاق

تادادعإلا

.

نكمي

ماظنلل

تاثيدحتو

قيبطتلا

ضرع

تازيملا

يف

كزاهج

ةقيرطب

ىرخأ

ريغ

ةحضوملا

يف

ليلد

مدختسملا

اذه

.

دق

ال

رثأتي

رادصإ

Android™

لالخ

ثيدحتلا

.

ديزمل

نم

تامولعملا

لوح

تاثيدحت

،جماربلا

عجار

ثيدحت

زاهجلا

يف

ةحفص

42

.

ققحتلل

نم

رادصإلا

يلاحلا

كزاهجل

1

نم

ةشاشلا

ةيسيئرلا

،كيدل

رقنا

قوف

.

2

ثحبا

رقناو

اًرقن

اًعيرس

قوف

تادادعإ

<

لوح

فتاهلا

<

رادصإ

Android™

.

روثعلا

ىلع

مقر

زارطلا

مساو

زاهجلا

1

نم

ةشاشلا

ةيسيئرلا

،

رقنا

اًرقن

اًعيرس

قوف

.

2

ثحبا

نع

رقناو

اًرقن

اًعيرس

هقوف

.

متي

ضرع

مقر

زارطلا

مساو

زاهجلا

.

دويقلا

ىلع

تامدخلا

تازيملاو

دق

ال

متي

معد

ضعب

تامدخلا

تازيملاو

ةنّيبملا

يف

ليلد

مدختسملا

اذه

يف

عيمج

نادلبلا

وأ

،قطانملا

امبرو

ال

اهمعدي

عيمج

يدّوزم

تامدخلا

وأ

تاكبشلا

.

نكمي

مادختسا

مقر

ئراوطلا

يلودلا

صاخلا

ماظنب

GSM

اًمود

يف

عيمج

دالبلا

قطانملاو

تاكبشلاو

نمو

لبِق

عيمج

يدوزم

،ةمدخلا

ةطيرش

نأ

نوكي

زاهجلا

ًالصتم

ةكبشب

لاقنلا

.

ىجري

لاصتالا

لغشمب

ةكبشلا

وأ

دوزم

ةمدخلا

ديدحتل

ىدم

رفوت

يأ

ةمدخ

وأ

ةزيم

،ةنيعم

امو

اذإ

تناك

كانه

موسر

ةيفاضإ

ىلع

لوصولا

اهيلإ

وأ

اهمادختسا

.

دق

بلطتي

مادختسا

تازيم

تاقيبطتو

ةنيعم

ةنّيبم

يف

اذه

ليلدلا

لوصولا

ىلإ

تنرتنإلا

.

دق

ضرفُت

كيلع

موسر

لباقم

مادختسا

لاصتا

تانايبلا

دنع

لاصتالا

تنرتنإلاب

نم

كزاهج

.

لصتا

دوزمب

ةمدخلا

ةيكلساللا

لوصحلل

ىلع

ديزم

نم

تامولعملا

.

ةرظن

ةماع

7

ّنإ

رادصإ

روشنملا

اذه

صاخ